THỜI KHÓA BIỂU GV – HS TUẦN ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33 (19/04/2021)

THỜI KHÓA BIỂU GV – HS TUẦN ÁP DỤNG TỪ TUẦN 33 (19/04/2021)

Lượt xem:

THPT  Nguyễn  Thị  Minh  Khai TLX  Hạnh   Thứ  hai Thứ  ba Thứ  tư Thứ  năm Thứ  sáu Thứ  7   07:05   12A1 Toán 12A6 Toán 12A4 Toán -x- -x- 07:53 -x- — -x- -x- 8:48 — 12A6 Toán — 12A4 Toán -x- -x- 9:36 — 12A1 Toán — -x- -x- 10:26 — — — — -x- -x- TKB  tạo  ra  với  FET  phiên  bản  5.48.1  vào  lúc  [...]