TKB GV – HS TUẦN 13

Lượt xem:

Đọc bài viết

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TLX Hạnh
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- 10A3
Toán
10A4
Toán
12A5
Toán
07:53 12A1
Toán
-x-
08:52 10A3
Toán
-x- 10A4
Toán
09:39 12A4
Toán
12A4
Toán
-x- 12A5
Toán
12A1
Toán
10:39 -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTT An
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A6
Toán
11A6
Toán
12A2
Toán
11A5
Toán
11A4
Toán
07:53 11A1
Toán
12A3
Toán
08:52 11A4
Toán
11A6
Toán
11A6
Toán
09:39 11A5
Toán
11A1
Toán
12A2
Toán
10:39 12A3
Toán
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTC Nha
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A2
Chào cờ
10A1
Toán
11A3
Toán
10A6
Toán
10A5
Toán
10A6
Toán
07:53 11A2
SHL
11A2
Toán
08:52 10A1
Toán
10A2
Toán
09:39 11A2
Toán
10A2
Toán
11A3
Toán
10:39 10A5
Toán
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTT Tuyền
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- 10A2
12A5
12A5
12A1
-x-
07:53 -x- -x- 12A2
-x- -x-
08:52 -x- 12A5
10A2
-x-
09:39 -x- 10A1
10A1
-x-
10:39 -x- 12A1
12A2
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
LM Sáng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 12A4
Chào cờ
12A4
-x- 11A2
-x- 12A3
07:53 12A4
SHL
12A3
-x- 12A4
-x- 11A1
08:52 11A1
-x- 12A3
-x- 12A4
09:39 11A2
-x- 10A4
-x- 10A4
10:39 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
LTM Sa
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A4
-x- 10A5
11A3
-x-
07:53 11A6
-x- 11A6
10A6
-x-
08:52 11A5
10A6
-x- 10A3
-x-
09:39 10A5
-x- 11A3
-x-
10:39 11A4
10A3
-x- 11A5
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PV Thanh
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A5
Chào cờ
11A2
Hóa
11A4
Hóa
-x- 11A2
Hóa
07:53 10A5
SHL
-x- 10A5
Hóa
08:52 -x- 10A3
Hóa
11A5
Hóa
-x- 11A5
Hóa
09:39 -x- 10A5
Hóa
-x- 10A1
Hóa
10:39 -x- 11A4
Hóa
10A1
Hóa
-x- 10A3
Hóa
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NS Cường
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 12A3
Chào cờ
-x- -x- 10A2
Hóa
12A3
Hóa
10A4
Hóa
07:53 12A3
SHL
-x- -x- 12A1
Hóa
12A3
Hóa
08:52 12A5
Hóa
-x- -x- 12A5
Hóa
09:39 -x- -x- 10A6
Hóa
10A6
Hóa
10:39 12A1
Hóa
-x- -x- 10A4
Hóa
10A2
Hóa
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTX Quỳnh
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 12A2
Chào cờ
11A1
Hóa
-x- 11A3
Hóa
12A2
Hóa
-x-
07:53 12A2
SHL
12A4
Hóa
-x- 11A1
Hóa
-x-
08:52 11A6
Hóa
-x- -x-
09:39 12A2
Hóa
-x- -x-
10:39 11A3
Hóa
11A6
Hóa
-x- 12A4
Hóa
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PT Sĩ
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 12A2
Sinh
-x- 10A6
CNNN
11A3
Sinh
-x-
08:52 10A6
CNNN
-x- 12A5
Sinh
-x-
09:39 11A1
Sinh
11A3
Sinh
-x- 12A3
Sinh
-x-
10:39 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
BTQ Nga
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 12A1
Chào cờ
-x- 12A1
Sinh
-x- 10A2
Sinh
10A3
CNNN
07:53 12A1
SHL
-x- -x- 10A1
CNNN
10A1
CNNN
08:52 10A2
CNNN
-x- 12A4
Sinh
-x- 10A3
Sinh
09:39 10A3
CNNN
-x- -x- 10A2
CNNN
10:39 -x- -x- 10A1
Sinh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Y Khuyên
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A5
Sinh
10A5
CNNN
-x- 11A4
Sinh
10A5
Sinh
07:53 11A2
Sinh
11A5
Sinh
-x- 11A6
Sinh
10A4
CNNN
08:52 10A4
CNNN
11A5
Sinh
11A6
Sinh
-x- 10A5
CNNN
09:39 -x- 10A6
Sinh
-x- 11A2
Sinh
10:39 -x- 10A4
Sinh
-x- 10A6
Sinh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TV Minh
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A3
Chào cờ
11A3
CNCN
12A2
CNCN
12A1
CNCN
11A6
CNCN
11A5
CNCN
07:53 11A3
SHL
-x- -x- -x- -x- -x-
08:52 12A2
CNCN
12A3
CNCN
12A5
CNCN
12A4
CNCN
11A2
CNCN
09:39 12A3
CNCN
12A1
CNCN
11A4
CNCN
12A4
CNCN
10:39 12A5
CNCN
-x- -x- -x- -x- 11A1
CNCN
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTM Linh
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 -x- -x- -x- -x- -x-
08:52 -x- -x- -x- -x- -x-
09:39 10A5
Tin
-x- -x- -x- -x- -x-
10:39 10A5
Tin
-x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PT Phương
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A1
Chào cờ
-x- 11A1
Tin
-x- 11A2
Tin
11A3
Tin
07:53 11A1
SHL
-x- -x- 11A4
Tin
08:52 -x- 11A3
Tin
-x-
09:39 -x- -x-
10:39 -x- -x- 11A2
Tin
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NA Tú
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A4
Chào cờ
-x- 10A6
Tin
11A6
Tin
-x- 10A2
Tin
07:53 10A4
SHL
-x- 10A4
Tin
10A4
Tin
-x- 11A6
Tin
08:52 -x- 10A2
Tin
-x- 10A1
Tin
09:39 10A6
Tin
-x- 11A5
Tin
-x- 10A3
Tin
10:39 10A1
Tin
-x- 10A3
Tin
-x- 11A5
Tin
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
LX Lập
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 12A5
Chào cờ
10A6
Văn
-x- -x- -x-
07:53 12A5
SHL
-x- -x- -x- 12A2
Văn
08:52 -x- -x- -x- -x-
09:39 -x- 12A5
Văn
-x- -x- -x- 10A5
Văn
10:39 -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTT Trang
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- -x- -x- 11A4
Văn
-x- 12A4
Văn
07:53 -x- -x- -x- -x-
08:52 -x- -x- -x- -x- 11A1
Văn
09:39 -x- -x- -x- 12A1
Văn
-x-
10:39 -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTK Giang
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A5
Chào cờ
12A3
Văn
-x-
07:53 11A5
SHL
11A3
Văn
11A2
Văn
11A5
Văn
-x- 11A3
Văn
08:52 -x-
09:39 11A5
Văn
11A2
Văn
-x- 12A3
Văn
10:39 -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NĐ Mậu
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A6
Chào cờ
10A4
Văn
10A3
Văn
10A1
Văn
-x-
07:53 11A6
SHL
10A1
Văn
10A3
Văn
-x-
08:52 -x- 11A6
Văn
10A4
Văn
-x-
09:39 -x- 11A6
Văn
-x-
10:39 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
VTH Lan
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 11A5
Địa
-x- 12A5
Địa
-x- -x-
08:52 12A3
Địa
11A2
Địa
-x- 11A3
Địa
-x- -x-
09:39 11A6
Địa
11A4
Địa
-x- 12A4
Địa
-x- -x-
10:39 11A1
Địa
12A2
Địa
-x- 11A4
Địa
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NT Hường
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- 12A1
Địa
10A1
Địa
10A4
Địa
10A3
Địa
-x-
07:53 -x- 10A6
Địa
10A2
Địa
10A2
Địa
-x-
08:52 -x- 10A4
Địa
10A5
Địa
10A5
Địa
-x-
09:39 -x- 10A3
Địa
-x-
10:39 -x- 10A1
Địa
10A6
Địa
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TT Thúy
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A3
Chào cờ
12A3
Sử
-x- -x- 12A2
Sử
07:53 10A3
SHL
12A5
Sử
-x- -x- 10A3
Sử
08:52 12A4
Sử
12A1
Sử
-x- -x- 12A3
Sử
09:39 -x- -x- 12A5
Sử
10:39 -x- -x- 12A4
Sử
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H Bé
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A6
Chào cờ
-x- -x- 11A1
Sử
10A1
Sử
07:53 10A6
SHL
11A4
Sử
-x- -x- 11A2
Sử
11A5
Sử
08:52 -x- -x- 10A6
Sử
09:39 11A3
Sử
-x- -x- 11A6
Sử
10:39 10A2
Sử
10A5
Sử
-x- -x- 10A4
Sử
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTT Hằng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 12A2
GDCD
-x- 12A4
GDCD
10A6
GDCD
11A6
GDCD
07:53 -x- 11A3
GDCD
11A1
GDCD
10A2
GDCD
08:52 10A1
GDCD
10A5
GDCD
-x- 11A4
GDCD
12A1
GDCD
09:39 10A4
GDCD
-x- 11A5
GDCD
10:39 10A3
GDCD
11A2
GDCD
-x- 12A3
GDCD
12A5
GDCD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PT Ly
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 12A5
Tiếng Anh
-x- 12A3
Tiếng Anh
12A5
Tiếng Anh
-x-
07:53 -x- -x-
08:52 -x- 12A2
Tiếng Anh
-x-
09:39 12A2
Tiếng Anh
12A3
Tiếng Anh
-x- -x-
10:39 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NQ Khải
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- 11A2
Tiếng Anh
11A1
Tiếng Anh
-x- 11A1
Tiếng Anh
07:53 -x- 11A6
Tiếng Anh
-x- 11A2
Tiếng Anh
08:52 11A2
Tiếng Anh
-x- 11A1
Tiếng Anh
-x-
09:39 -x- -x-
10:39 11A6
Tiếng Anh
-x- -x- 11A6
Tiếng Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
ĐTP Thảo
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A1
Chào cờ
10A3
Tiếng Anh
10A4
Tiếng Anh
10A1
Tiếng Anh
-x- -x-
07:53 10A1
SHL
10A3
Tiếng Anh
10A1
Tiếng Anh
-x- -x-
08:52 11A3
Tiếng Anh
10A1
Tiếng Anh
10A3
Tiếng Anh
10A4
Tiếng Anh
-x- -x-
09:39 10A1
Tiếng Anh
10A4
Tiếng Anh
10A3
Tiếng Anh
-x- -x-
10:39 10A4
Tiếng Anh
11A3
Tiếng Anh
11A3
Tiếng Anh
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H Noan
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A2
Chào cờ
11A5
Tiếng Anh
11A5
Tiếng Anh
11A5
Tiếng Anh
-x- -x-
07:53 10A2
SHL
10A5
Tiếng Anh
10A5
Tiếng Anh
10A5
Tiếng Anh
-x- -x-
08:52 10A5
Tiếng Anh
10A2
Tiếng Anh
10A6
Tiếng Anh
10A6
Tiếng Anh
-x- -x-
09:39 10A2
Tiếng Anh
10A2
Tiếng Anh
-x- -x-
10:39 10A6
Tiếng Anh
10A6
Tiếng Anh
10A2
Tiếng Anh
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H Wer
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A4
Chào cờ
-x- 12A4
Tiếng Anh
-x- 12A4
Tiếng Anh
12A1
Tiếng Anh
07:53 11A4
SHL
-x- -x-
08:52 12A1
Tiếng Anh
-x- 11A4
Tiếng Anh
-x- 11A4
Tiếng Anh
09:39 -x- -x-
10:39 -x- -x- 11A4
Tiếng Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H Kachia
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- 10A2
Văn
-x- -x- -x-
07:53 -x- 10A2
Văn
-x- -x- -x-
08:52 -x- -x- -x- -x-
09:39 -x- -x- -x- -x-
10:39 -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A1 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
BTQ Nga
Địa
NT Hường
Sinh
BTQ Nga
CNCN
TV Minh

NTT Tuyền
Tiếng Anh
H Wer
07:53 SHL
BTQ Nga
Toán
TLX Hạnh
Hóa
NS Cường
08:52 Tiếng Anh
H Wer
Sử
TT Thúy
-x- GDCD
NTT Hằng
09:39 CNCN
TV Minh
-x- Văn
NTT Trang
-x- Toán
TLX Hạnh
10:39 Hóa
NS Cường

NTT Tuyền
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A2 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
TTX Quỳnh
GDCD
NTT Hằng
CNCN
TV Minh
Toán
TTT An
Hóa
TTX Quỳnh
Sử
TT Thúy
07:53 SHL
TTX Quỳnh
Sinh
PT Sĩ

NTT Tuyền
Văn
LX Lập
08:52 CNCN
TV Minh
Tiếng Anh
PT Ly
-x-
09:39 Tiếng Anh
PT Ly
Hóa
TTX Quỳnh
-x- -x- Toán
TTT An
10:39 Địa
VTH Lan
-x-
NTT Tuyền
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A3 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
NS Cường
Sử
TT Thúy
Văn
TTK Giang
Tiếng Anh
PT Ly
Hóa
NS Cường

LM Sáng
07:53 SHL
NS Cường

LM Sáng
Toán
TTT An
Hóa
NS Cường
08:52 Địa
VTH Lan
CNCN
TV Minh

LM Sáng
-x- Sử
TT Thúy
09:39 CNCN
TV Minh
Tiếng Anh
PT Ly
-x- Sinh
PT Sĩ
-x- Văn
TTK Giang
10:39 Toán
TTT An
-x- GDCD
NTT Hằng
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A4 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
LM Sáng

LM Sáng
Tiếng Anh
H Wer
GDCD
NTT Hằng
Tiếng Anh
H Wer
Văn
NTT Trang
07:53 SHL
LM Sáng
Hóa
TTX Quỳnh

LM Sáng
08:52 Sử
TT Thúy
Sinh
BTQ Nga
CNCN
TV Minh
-x-
LM Sáng
09:39 Toán
TLX Hạnh
Toán
TLX Hạnh
-x- Địa
VTH Lan
-x- CNCN
TV Minh
10:39 -x- Hóa
TTX Quỳnh
-x- Sử
TT Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A5 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
LX Lập
Tiếng Anh
PT Ly

NTT Tuyền

NTT Tuyền
Tiếng Anh
PT Ly
Toán
TLX Hạnh
07:53 SHL
LX Lập
Sử
TT Thúy
Địa
VTH Lan
08:52 Hóa
NS Cường

NTT Tuyền
CNCN
TV Minh
Sinh
PT Sĩ
-x- Hóa
NS Cường
09:39 Văn
LX Lập
-x- Toán
TLX Hạnh
-x- Sử
TT Thúy
10:39 CNCN
TV Minh
-x- -x- GDCD
NTT Hằng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A1 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
PT Phương
Hóa
TTX Quỳnh
Tin
PT Phương
Tiếng Anh
NQ Khải
Sử
H Bé
Tiếng Anh
NQ Khải
07:53 SHL
PT Phương
Toán
TTT An
Hóa
TTX Quỳnh
GDCD
NTT Hằng

LM Sáng
08:52
LM Sáng
Tiếng Anh
NQ Khải
-x- Văn
NTT Trang
09:39 Sinh
PT Sĩ
-x- -x- Toán
TTT An
-x-
10:39 Địa
VTH Lan
-x- -x- -x- CNCN
TV Minh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A2 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
NTC Nha
Hóa
PV Thanh
Tiếng Anh
NQ Khải

LM Sáng
Tin
PT Phương
Hóa
PV Thanh
07:53 SHL
NTC Nha
Sinh
Y Khuyên
Văn
TTK Giang
Toán
NTC Nha
Sử
H Bé
Tiếng Anh
NQ Khải
08:52 Tiếng Anh
NQ Khải
Địa
VTH Lan
-x- CNCN
TV Minh
09:39 Toán
NTC Nha

LM Sáng
-x- Văn
TTK Giang
-x- Sinh
Y Khuyên
10:39 GDCD
NTT Hằng
-x- -x- Tin
PT Phương
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A3 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
TV Minh
CNCN
TV Minh
Toán
NTC Nha
Hóa
TTX Quỳnh

LTM Sa
Tin
PT Phương
07:53 SHL
TV Minh
Văn
TTK Giang
GDCD
NTT Hằng
Sinh
PT Sĩ
Văn
TTK Giang
08:52 Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Tin
PT Phương
Địa
VTH Lan
-x-
09:39 Sử
H Bé
Sinh
PT Sĩ
-x-
LTM Sa
-x- Toán
NTC Nha
10:39 Hóa
TTX Quỳnh
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
-x- Tiếng Anh
ĐTP Thảo
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A4 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
H Wer

LTM Sa
Hóa
PV Thanh
Văn
NTT Trang
Sinh
Y Khuyên
Toán
TTT An
07:53 SHL
H Wer
Sử
H Bé
Tin
PT Phương
08:52 Toán
TTT An
Tiếng Anh
H Wer
GDCD
NTT Hằng
-x- Tiếng Anh
H Wer
09:39 Địa
VTH Lan
-x- CNCN
TV Minh
-x-
10:39
LTM Sa
Hóa
PV Thanh
-x- Địa
VTH Lan
-x- Tiếng Anh
H Wer
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A5 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
TTK Giang
Tiếng Anh
H Noan
Tiếng Anh
H Noan
Tiếng Anh
H Noan
Toán
TTT An
CNCN
TV Minh
07:53 SHL
TTK Giang
Địa
VTH Lan
Sinh
Y Khuyên
Văn
TTK Giang
Sử
H Bé
08:52
LTM Sa
Sinh
Y Khuyên
Hóa
PV Thanh
-x- Hóa
PV Thanh
09:39 Văn
TTK Giang
Toán
TTT An
-x- Tin
NA Tú
-x- GDCD
NTT Hằng
10:39 -x-
LTM Sa
-x- Tin
NA Tú
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A6 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
NĐ Mậu
Toán
TTT An
Toán
TTT An
Tin
NA Tú
CNCN
TV Minh
GDCD
NTT Hằng
07:53 SHL
NĐ Mậu

LTM Sa
Tiếng Anh
NQ Khải

LTM Sa
Sinh
Y Khuyên
Tin
NA Tú
08:52 Hóa
TTX Quỳnh
Văn
NĐ Mậu
Sinh
Y Khuyên
Toán
TTT An
-x- Toán
TTT An
09:39 Địa
VTH Lan
-x- Văn
NĐ Mậu
-x- Sử
H Bé
10:39 Tiếng Anh
NQ Khải
Hóa
TTX Quỳnh
-x- -x- Tiếng Anh
NQ Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A1 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
ĐTP Thảo
Toán
NTC Nha
Địa
NT Hường
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Văn
NĐ Mậu
Sử
H Bé
07:53 SHL
ĐTP Thảo
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Văn
NĐ Mậu
CNNN
BTQ Nga
CNNN
BTQ Nga
08:52 GDCD
NTT Hằng
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Toán
NTC Nha
-x- Tin
NA Tú
09:39 Tiếng Anh
ĐTP Thảo

NTT Tuyền
-x-
NTT Tuyền
-x- Hóa
PV Thanh
10:39 Tin
NA Tú
Địa
NT Hường
-x- Hóa
PV Thanh
-x- Sinh
BTQ Nga
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A2 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
H Noan

NTT Tuyền
Văn
H Kachia
Hóa
NS Cường
Sinh
BTQ Nga
Tin
NA Tú
07:53 SHL
H Noan
Văn
H Kachia
Địa
NT Hường
Địa
NT Hường
GDCD
NTT Hằng
08:52 CNNN
BTQ Nga
Tiếng Anh
H Noan
Tin
NA Tú

NTT Tuyền
-x- Toán
NTC Nha
09:39 Tiếng Anh
H Noan
Toán
NTC Nha
-x- Tiếng Anh
H Noan
-x- CNNN
BTQ Nga
10:39 Sử
H Bé
-x- Tiếng Anh
H Noan
-x- Hóa
NS Cường
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A3 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
TT Thúy
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Văn
NĐ Mậu
Toán
TLX Hạnh
Địa
NT Hường
CNNN
BTQ Nga
07:53 SHL
TT Thúy
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Văn
NĐ Mậu
Sử
TT Thúy
08:52 Toán
TLX Hạnh
Hóa
PV Thanh
Tiếng Anh
ĐTP Thảo

LTM Sa
-x- Sinh
BTQ Nga
09:39 CNNN
BTQ Nga
Địa
NT Hường
-x- Tiếng Anh
ĐTP Thảo
-x- Tin
NA Tú
10:39 GDCD
NTT Hằng

LTM Sa
-x- Tin
NA Tú
-x- Hóa
PV Thanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A4 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
NA Tú
Văn
NĐ Mậu
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Địa
NT Hường
Toán
TLX Hạnh
Hóa
NS Cường
07:53 SHL
NA Tú
Tin
NA Tú
Tin
NA Tú
CNNN
Y Khuyên
08:52 CNNN
Y Khuyên
Địa
NT Hường
Văn
NĐ Mậu
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
-x- Toán
TLX Hạnh
09:39 GDCD
NTT Hằng
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
-x-
LM Sáng
-x-
LM Sáng
10:39 Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Sinh
Y Khuyên
-x- Hóa
NS Cường
-x- Sử
H Bé
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A5 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
PV Thanh
Sinh
Y Khuyên
CNNN
Y Khuyên

LTM Sa
Toán
NTC Nha
Sinh
Y Khuyên
07:53 SHL
PV Thanh
Tiếng Anh
H Noan
Tiếng Anh
H Noan
Tiếng Anh
H Noan
Hóa
PV Thanh
08:52 Tiếng Anh
H Noan
GDCD
NTT Hằng
Địa
NT Hường
Địa
NT Hường
-x- CNNN
Y Khuyên
09:39 Tin
TTM Linh

LTM Sa
-x- Hóa
PV Thanh
-x- Văn
LX Lập
10:39 Tin
TTM Linh
Sử
H Bé
-x- Toán
NTC Nha
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A6 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
H Bé
Văn
LX Lập
Tin
NA Tú
Toán
NTC Nha
GDCD
NTT Hằng
Toán
NTC Nha
07:53 SHL
H Bé
Địa
NT Hường
CNNN
PT Sĩ

LTM Sa
08:52 CNNN
PT Sĩ

LTM Sa
Tiếng Anh
H Noan
Tiếng Anh
H Noan
-x- Sử
H Bé
09:39 Tin
NA Tú
Sinh
Y Khuyên
-x- Hóa
NS Cường
-x- Hóa
NS Cường
10:39 Tiếng Anh
H Noan
Tiếng Anh
H Noan
-x- Địa
NT Hường
-x- Sinh
Y Khuyên
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 04/11/2019 19:03

Trở lên trên đỉnh