THỜI KHOÁ BIỂU(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/09/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TLX Hạnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 12A1
Toán
12A1
Toán
12A1
Toán
-x- -x-
07:50 -x- 12A6
Toán
-x- -x-
08:50 12A4
Toán
12A4
Toán
-x- -x-
09:38 12A6
Toán
12A6
Toán
12A4
Toán
-x-
10:30 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTT An
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 11A4
Toán
12A5
Toán
11A4
Toán
12A5
Toán
07:50 12A2
Toán
12A3
Toán
08:50 12A5
Toán
12A2
Toán
12A3
Toán
12A3
Toán
09:38 12A2
Toán
11A4
SHL
10:30
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTC Nha
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 11A1
Toán
11A1
Toán
10A4
Toán
07:50 10A1
Toán
08:50 10A4
Toán
10A1
Toán
09:38 10A4
Toán
10A4
SHL
10:30
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTM Linh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ -x- -x- 12A6
Tin
10A6
Tin
-x-
07:50 -x- -x- 12A3
Tin
12A5
Tin
-x-
08:50 10A5
Tin
-x- -x- 12A2
Tin
12A4
Tin
-x-
09:38 10A6
Tin
-x- -x- 10A5
Tin
-x-
10:30 -x- -x- 12A1
Tin
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NA Tú
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 10A4
Tin
11A3
Tin
11A4
Tin
11A3

Tin

07:50 11A1
Tin
11A2
Tin
10A4
Tin
11A5
Tin
08:50 10A1
Tin
10A2
Tin
11A5
Tin
10A2
Tin
09:38 10A3
Tin
10A3
Tin
11A2
Tin
10:30 11A4
Tin
10A1
Tin
11A1
Tin
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
LX Lập
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ -x- 10A4
Ngữ văn
10A4
Ngữ văn
12A4
Ngữ văn
12A6
Ngữ văn
07:50 -x- -x- 12A4
Ngữ văn
11A5
Ngữ văn
08:50 -x- -x- 12A6
Ngữ văn
12A6
Ngữ văn
09:38 -x- -x- 11A5
Ngữ văn
10A4
Ngữ văn
12A6
SHL
10:30 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTT Trang
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ -x- 10A3
Ngữ văn
12A2
Ngữ văn
12A1
Ngữ văn
10A2
Ngữ văn
07:50 -x- -x- 12A2
Ngữ văn
08:50 -x- -x- 12A1
Ngữ văn
10A3
Ngữ văn
09:38 -x- -x- 10A2
Ngữ văn
10:30 -x- -x- 10A2
Ngữ văn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTK Giang
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 12A3
Ngữ văn
-x- 12A5
Ngữ văn
10A5
Ngữ văn
07:50 10A6
Ngữ văn
-x- 12A5
Ngữ văn
08:50 -x- 12A3
Ngữ văn
10A6
Ngữ văn
09:38 10A5
Ngữ văn
-x- 12A5
SHL
10:30 -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NĐ Mậu
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 10A1
Ngữ văn
11A4
Ngữ văn
10A1
Ngữ văn
11A2
Ngữ văn
07:50 11A3

Ngữ Văn

08:50 -x- 11A4
Ngữ văn
09:38 11A2
Ngữ văn
11A3
Ngữ văn
-x- 10A1
SHL
10:30 -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
HKaChia
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ -x- -x-
07:50 -x- -x- -x-
08:50 -x- 11A1
Ngữ văn
11A1
Ngữ văn
-x- -x-
09:38 -x- -x- -x-
10:30 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TT Thúy
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 12A4
Lịch sử
10A6
Lịch sử
10A3
Lịch sử
12A3
Lịch sử
07:50 10A1
Lịch sử
10A2
Lịch sử
12A3
Lịch sử
12A4
Lịch sử
11A1
Lịch sử
08:50 12A6
Lịch sử
12A5
Lịch sử
10A5
Lịch sử
11A2
Lịch sử
12A2
Lịch sử
09:38 12A1
Lịch sử
11A3
Lịch sử
11A4
Lịch sử
10A4
Lịch sử
12A6
Lịch sử
10:30 12A2
Lịch sử
12A1
Lịch sử
11A5
Lịch sử
12A5
Lịch sử
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTT Hằng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 11A5
GDCD
10A5
GDCD
11A2
GDCD
12A1
GDCD
07:50 10A3
GDCD
11A3
GDCD
10A1
GDCD
10A4
GDCD
08:50 12A3
GDCD
11A4
GDCD
11A1
GDCD
09:38 10A2
GDCD
12A6
GDCD
12A4
GDCD
10:30 12A5
GDCD
10A6
GDCD
12A2
GDCD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
VTH Lan
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ -x- 10A1
Địa lí
-x- 10A3
Địa lí
-x-
07:50 10A2
Địa lí
-x- 10A5
Địa lí
-x- 10A6
Địa lí
-x-
08:50 12A2
Địa lí
-x- 10A4
Địa lí
-x- 10A4
Địa lí
10A2
Địa lí
09:38 10A5
Địa lí
-x- 10A6
Địa lí
-x- 10A1
Địa lí
12A2
SHL
10:30 -x- 10A3
Địa lí
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NT Hường
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ -x- -x- -x- -x- -x-
07:50 11A4
Địa lí
-x- -x- 11A2
Địa lí
12A4
Địa lí
08:50 12A1
Địa lí
-x- -x- 11A3
Địa lí
12A6
Địa lí
09:38 12A5
Địa lí
-x- -x- 11A5
Địa lí
11A3
SHL
10:30 11A1
Địa lí
-x- -x- 12A3
Địa lí
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PT Ly
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 10A6
Tiếng Anh
11A5
Tiếng Anh
10A1
Tiếng Anh
11A5
Tiếng Anh
-x-
07:50 -x- -x-
08:50 11A4
Tiếng Anh
10A1
Tiếng Anh
10A2
Tiếng Anh
10A6
Tiếng Anh
10A2
Tiếng Anh
-x-
09:38 -x-
10:30 11A4
Tiếng Anh
11A4
Tiếng Anh
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PV Thanh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 10A2
Hóa học
12A3
Hóa học
12A4
Hóa học
11A1
Hóa học
07:50 12A5
Hóa học
12A2
Hóa học
10A2
Hóa học
11A3
Hóa học
08:50 11A2
Hóa học
12A6
Hóa học
12A5
Hóa học
12A1
Hóa học
10A1
Hóa học
09:38 12A3
Hóa học
12A4
Hóa học
10A1
Hóa học
11A3
Hóa học
12A2
Hóa học
10:30 12A1
Hóa học
11A1
Hóa học
11A2
Hóa học
12A6
Hóa học
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NQ Khải
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 12A2
Tiếng Anh
11A1
Tiếng Anh
12A2
Tiếng Anh
11A1
Tiếng Anh
07:50 12A1
Tiếng Anh
08:50 12A1
Tiếng Anh
09:38 12A3
Tiếng Anh
12A3
Tiếng Anh
10:30
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H Wer Niê
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 12A6
Tiếng Anh
12A6
Tiếng Anh
12A4
Tiếng Anh
07:50 12A6
Tiếng Anh
11A3
Tiếng Anh
11A3
Tiếng Anh
08:50 12A4
Tiếng Anh
12A5
Tiếng Anh
09:38 12A5
Tiếng Anh
12A4
SHL
10:30 12A4
Tiếng Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H Noan Ayun
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 11A2
Tiếng Anh
10A5
Tiếng Anh
10A5
Tiếng Anh
07:50 11A2
Tiếng Anh
08:50 10A4
Tiếng Anh
10A3
Tiếng Anh
10A3
Tiếng Anh
11A2
Tiếng Anh
09:38 10A3
Tiếng Anh
10A4
Tiếng Anh
11A2
SHL
10:30 10A4
Tiếng Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Lê Mai Sáng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 12A2
Vật lí
10A2
Vật lí
10A1
Vật lí
07:50 -x- 12A1
Vật lí
12A6
Vật lí
08:50 10A2
Vật lí
10A1
Vật lí
12A1
Vật lí
09:38 12A2
Vật lí
10A2
SHL
10:30 12A6
Vật lí
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTT Tuyền
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 12A5
Vật lí
12A4
Vật lí
12A3
Vật lí
-x- -x-
07:50 12A4
Vật lí
11A2
Vật lí
-x- -x-
08:50 12A3
Vật lí
11A2
Vật lí
11A1
Vật lí
11A3
Vật lí
-x- -x-
09:38 11A1
Vật lí
12A5
Vật lí
-x- 11A1
SHL
10:30 11A3
Vật lí
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Lê Mai Sa
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 10A3
Vật lí
11A5
Vật lí
10A3
Vật lí
07:50 11A5
Vật lí
11A4
Vật lí
08:50 10A5
Vật lí
10A5
Vật lí
10A4
Vật lí
09:38 10A4
Vật lí
11A4
Vật lí
11A5
SHL
10:30 10A6
Vật lí
10A6
Vật lí
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Phạm Tiến Sỹ
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 12A6
Sinh học
-x- -x- -x- -x-
07:50 10A4
Sinh học
10A4
Công nghệ
12A6
Sinh học
-x- -x-
08:50 10A6
Sinh học
10A4
Công nghệ
-x- -x-
09:38 10A1
Công nghệ
12A1
Sinh học
12A1
Sinh học
-x- 12A1
SHL
10:30 10A1
Sinh học
10A1
Công nghệ
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
BTQ Nga
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ -x- -x- -x- -x- 12A3
Sinh học
07:50 12A3
Sinh học
12A5
Sinh học
-x- 11A4
Sinh học
10A3
Sinh học
10A2
Sinh học
08:50 11A1
Sinh học
11A4
Sinh học
-x- 12A5
Sinh học
10A5
Sinh học
10A5
Công nghệ
09:38 -x- 10A5
Công nghệ
11A1
Sinh học
10A3
SHL
10:30 10A3
Công nghệ
-x- 10A3
Công nghệ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Y Khuyên Eban
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 11A2
Sinh học
11A2
Sinh học
12A2
Sinh học
07:50 11A5
Sinh học
12A4
Sinh học
10A6
Công nghệ
08:50 11A3
Sinh học
11A5
Sinh học
12A4
Sinh học
09:38 10A2
Công nghệ
10A6
Công nghệ
12A2
Sinh học
10A6
SHL
10:30 10A2
Công nghệ
11A3
Sinh học
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Trần Văn Minh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 11A3
Công nghệ
12A5
Công nghệ
11A5
Công nghệ
07:50 -x- 12A6
Công nghệ
-x- 12A3
Công nghệ
12A1
Công nghệ
08:50 11A5
Công nghệ
12A2
Công nghệ
11A1
Công nghệ
11A4
Công nghệ
09:38 11A2
Công nghệ
11A4
Công nghệ
11A1
Công nghệ
11A3
Công nghệ
12A3
SHL
10:30 12A4
Công nghệ
11A2
Công nghệ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Chu Cảnh
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ -x- -x- 10A6
Hóa học
10A4
Hóa học
11A4
Hóa học
07:50 10A5
Hóa học
-x- -x- 10A3
Hóa học
10A4
Hóa học
08:50 10A3
Hóa học
-x- -x- 11A4
Hóa học
11A5
Hóa học
10A6
Hóa học
09:38 -x- -x- 11A5
Hóa học
-x-
10:30 -x- -x- 10A5
Hóa học
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NV Ba
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ
07:50
08:50
09:38 10A5
SHL
10:30
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NQ Thắng
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 10A5
Toán
10A6
Toán
07:50 10A6
Toán
08:50 11A5
Toán
09:38 11A5
Toán
10A5
Toán
10:30
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
ĐNC Lân
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 10A2
Toán
11A3
Toán
10A2
Toán
11A3
Toán
07:50 10A3
Toán
10A3
Toán
08:50 11A2
Toán
11A2
Toán
09:38 Lân11A3
10:30
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 25/09/2020 12:54

Trở lên trên đỉnh