THỜI KHOÁ BIỂU(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 02/22/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

  TLX Hạnh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 12A4
Toán
12A6
Toán
12A6
Toán
-x- -x-
07:50 -x- -x- -x-
08:50 12A1
Toán
12A4
Toán
12A4
Toán
-x- -x-
09:38 12A1
Toán
12A1
Toán
-x-
10:30 12A6
Toán
-x- -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  TTT An  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 12A5
Toán
12A3
Toán
12A2
Toán
12A3
Toán
07:50 12A3
Toán
08:50 12A5
Toán
12A2
Toán
12A2
Toán
11A4
Toán
12A5
Toán
09:38 11A4
Toán
11A4
SHL
10:30 12A3
Toán
11A4
Toán
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  NTC Nha  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 10A1
Toán
10A4
Toán
10A4
Toán
07:50 10A1
Toán
11A1
Toán
11A1
Toán
08:50 10A4
Toán
10A1
Toán
09:38 11A1
Toán
10A4
SHL
10:30
     
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  TTM Linh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ -x- -x- 10A6
Tin
12A1
Tin
-x-
07:50 10A6
Tin
-x- -x- 12A4
Tin
-x-
08:50 -x- -x- 12A3
Tin
12A5
Tin
-x-
09:38 10A5
Tin
-x- -x- 12A2
Tin
10A5
Tin
-x-
10:30 -x- -x- 12A6
Tin
-x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  NA Tú  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 11A1
Tin
11A1
Tin
07:50 10A1
Tin
10A2
Tin
10A4
Tin
08:50 11A5
Tin
10A2
Tin
09:38 10A3
Tin
10A1
Tin
10A4
Tin
10:30 11A5
Tin
10A3
Tin
     
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  LX Lập  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 11A5
Ngữ văn
11A5
Ngữ văn
12A4
Ngữ văn
07:50 10A4
Ngữ văn
10A4
Ngữ văn
08:50 11A5
Ngữ văn
12A6
Ngữ văn
12A6
Ngữ văn
12A6
Ngữ văn
09:38 10A4
Ngữ văn
12A4
Ngữ văn
12A6
SHL
10:30
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  NTT Trang  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 10A3
Ngữ văn
12A2
Ngữ văn
10A2
Ngữ văn
12A2
Ngữ văn
07:50 10A3
Ngữ văn
12A1
Ngữ văn
08:50 12A1
Ngữ văn
10A2
Ngữ văn
10A3
Ngữ văn
10A2
Ngữ văn
09:38 12A1
Ngữ văn
10:30 12A2
Ngữ văn
     
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  TTK Giang  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 10A6
Ngữ văn
-x- 10A5
Ngữ văn
12A3
Ngữ văn
10A5
Ngữ văn
07:50 10A5
Ngữ văn
-x- 12A5
Ngữ văn
08:50 12A3
Ngữ văn
-x- 12A5
Ngữ văn
10A6
Ngữ văn
09:38 -x- 12A5
SHL
10:30 -x- -x- -x- 12A5
Ngữ văn
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
 

Trở lên trên đỉnh

 

 

 

 

 

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  NĐ Mậu  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 11A2
Ngữ văn
11A4
Ngữ văn
-x- 11A4
Ngữ văn
10A1
Ngữ văn
07:50 11A3
Ngữ văn
11A3
Ngữ văn
-x-
08:50 11A4
Ngữ văn
-x- 11A2
Ngữ văn
09:38 10A1
Ngữ văn
11A2
Ngữ văn
-x- 10A1
SHL
10:30 -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  

Trở lên trên đỉnh

 

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

  HKaChia  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ -x- -x-
07:50 -x- 11A1
Ngữ văn
11A1
Ngữ văn
-x- -x-
08:50 -x- -x- -x-
09:38 -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  TT Thúy  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 12A6
Lịch sử
10A5
Lịch sử
11A1
Lịch sử
11A3
Lịch sử
07:50 12A1
Lịch sử
12A2
Lịch sử
11A2
Lịch sử
12A1
Lịch sử
11A5
Lịch sử
08:50 10A6
Lịch sử
10A4
Lịch sử
10A1
Lịch sử
12A6
Lịch sử
12A4
Lịch sử
09:38 10A2
Lịch sử
12A4
Lịch sử
12A5
Lịch sử
10A3
Lịch sử
12A5
Lịch sử
10:30 11A4
Lịch sử
12A3
Lịch sử
12A2
Lịch sử
12A3
Lịch sử
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  NTT Hằng  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 12A5
GDCD
10A1
GDCD
11A5
GDCD
 
07:50 11A4
GDCD
11A2
GDCD
12A6
GDCD
08:50 10A5
GDCD
10A6
GDCD
12A1
GDCD
09:38 12A4
GDCD
12A3
GDCD
11A3
GDCD
12A2
GDCD
10:30 11A1
GDCD
     
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  VTH Lan  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ -x- -x- -x- 10A5
Địa lí
10A2
Địa lí
07:50 -x- 10A1
Địa lí
-x- 10A3
Địa lí
10A3
Địa lí
08:50 -x- 10A4
Địa lí
-x- 10A2
Địa lí
10A6
Địa lí
09:38 10A1
Địa lí
-x- 10A6
Địa lí
-x- 10A4
Địa lí
12A2
SHL
10:30 -x- 10A5
Địa lí
-x- 12A2
Địa lí
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  NT Hường  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ -x- -x- -x- -x- -x-
07:50 11A2
Địa lí
-x- -x- 12A1
Địa lí
12A4
Địa lí
08:50 12A6
Địa lí
12A5
Địa lí
-x- -x- 11A1
Địa lí
11A4
Địa lí
09:38 11A5
Địa lí
-x- -x- 12A3
Địa lí
11A3
SHL
10:30 11A3
Địa lí
-x- -x-
     
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  PT Ly  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 11A4
Tiếng Anh
10A2
Tiếng Anh
-x-
07:50 10A2
Tiếng Anh
10A2
Tiếng Anh
-x-
08:50 11A4
Tiếng Anh
10A1
Tiếng Anh
10A6
Tiếng Anh
-x-
09:38 11A5
Tiếng Anh
10A6
Tiếng Anh
11A5
Tiếng Anh
10A1
Tiếng Anh
-x-
10:30 -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  PV Thanh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 10A2
Hóa học
10A1
Hóa học
12A5
Hóa học
10A1
Hóa học
07:50 12A5
Hóa học
12A1
Hóa học
12A4
Hóa học
11A3
Hóa học
08:50 12A2
Hóa học
11A3
Hóa học
12A3
Hóa học
12A2
Hóa học
12A3
Hóa học
09:38 11A1
Hóa học
12A6
Hóa học
11A1
Hóa học
12A6
Hóa học
12A4
Hóa học
10:30 11A2
Hóa học
10A2
Hóa học
11A2
Hóa học
12A1
Hóa học
     
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  NQ Khải  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 12A1
Tiếng Anh
12A3
Tiếng Anh
12A2
Tiếng Anh
-x-
07:50 -x- 12A2
Tiếng Anh
-x-
08:50 12A3
Tiếng Anh
11A1
Tiếng Anh
12A1
Tiếng Anh
-x-
09:38 12A2
Tiếng Anh
11A1
Tiếng Anh
SHL

11A5

10:30 -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  H Wer Niê
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 12A4
Tiếng Anh
12A5
Tiếng Anh
11A3
Tiếng Anh
07:50 12A4
Tiếng Anh
12A5
Tiếng Anh
08:50 11A3
Tiếng Anh
12A4
Tiếng Anh
09:38 12A6
Tiếng Anh
12A6
Tiếng Anh
12A4
SHL
10:30 12A6
Tiếng Anh
   
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  H Noan Ayun
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Chào cờ 10A4
Tiếng Anh
10A3
Tiếng Anh
11A2
Tiếng Anh
07:50 10A4
Tiếng Anh
08:50 10A3
Tiếng Anh
11A2
Tiếng Anh
10A5
Tiếng Anh
09:38 10A5
Tiếng Anh
11A2
SHL
10:30
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  Lê Mai Sáng  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 10A4
Vật lí
10A4
Vật lí
12A6
Vật lí
12A1
Vật lí
07:50 12A2
Vật lí
10A5
Vật lí
10A6
Vật lí
10A1
Vật lí
12A6
Vật lí
08:50 12A1
Vật lí
12A2
Vật lí
10A3
Vật lí
09:38 10A6
Vật lí
10A2
Vật lí
10A5
Vật lí
10A2
Vật lí
10A2
SHL
10:30 10A1
Vật lí
10A3
Vật lí
     
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  NTT Tuyền  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 12A3
Vật lí
11A3
Vật lí
11A3
Vật lí
-x-
07:50 11A1
Vật lí
11A5
Vật lí
11A1
Vật lí
12A5
Vật lí
-x- 11A4
Vật lí
08:50 11A2
Vật lí
12A4
Vật lí
11A2
Vật lí
-x- 11A5
Vật lí
09:38 11A4
Vật lí
-x- 11A1
SHL
10:30 12A5
Vật lí
12A4
Vật lí
12A3
Vật lí
-x- -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
     
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ
07:50
08:50
09:38  
10:30
     
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  Phạm Tiến Sỹ  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 12A1
Sinh học
12A1
Sinh học
-x- -x-
07:50 12A6
Sinh học
10A1
Công nghệ
-x- -x-
08:50 10A1
Công nghệ
12A6
Sinh học
10A1
Sinh học
-x- -x-
09:38 10A4
Công nghệ
10A6
Sinh học
-x- 12A1
SHL
10:30 10A4
Sinh học
10A4
Công nghệ
-x- -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  BTQ Nga  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ -x- -x- -x- -x- 11A4
Sinh học
07:50   12A3
Sinh học
11A4
Sinh học
10A5
Sinh học
10A2
Sinh học
08:50 11A1
Sinh học
10A5
Công nghệ
10A3
Công nghệ
10A5
Công nghệ
12A3
Sinh học
09:38 10A3
Sinh học
12A5
Sinh học
11A1
Sinh học
10A3
SHL
10:30 10A3
Công nghệ
12A5
Sinh học
     
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  Y Khuyên Eban  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 11A5
Sinh học
12A4
Sinh học
12A4
Sinh học
07:50 11A3
Sinh học
10A6
Công nghệ
08:50 10A6
Công nghệ
11A5
Sinh học
12A2
Sinh học
09:38 12A2
Sinh học
11A2
Sinh học
11A2
Sinh học
10A6
SHL
10:30 10A2
Công nghệ
11A3
Sinh học
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  Trần Văn Minh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ 12A2
Công nghệ
12A5
Công nghệ
07:50 -x- 12A6
Công nghệ
-x- 12A3
Công nghệ
08:50   12A1
Công nghệ
09:38 12A3
SHL
10:30 12A4
Công nghệ
     
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  Chu Cảnh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ -x- -x- 11A4
Hóa học
10A3
Hóa học
10A6
Hóa học
07:50 11A5
Hóa học
-x- -x-   10A5
Hóa học
08:50 10A3
Hóa học
-x- -x- 10A5
Hóa học
10A4
Hóa học
10A4
Hóa học
09:38 11A4
Hóa học
-x- -x- 11A5
Hóa học
-x-
10:30 -x- -x- 10A6
Hóa học
-x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  NV Ba  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Chào cờ
07:50
08:50
09:38 10A5
SHL
10:30
     
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  NQ Thắng  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 10A5
Toán
10A6
Toán
10A6
Toán
11A5
Toán
07:50
08:50 11A5
Toán
10A5
Toán
11A5
Toán
09:38
10:30
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  ĐNC Lân  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 -x- 10A2
Toán
-x- 11A2
Toán
10A3
Toán
07:50 11A2
Toán
10A3
Toán
11A3
Toán
11A3
Toán
08:50 10A2
Toán
11A2
Toán
09:38 11A3
Toán
10A3
Toán
10A2
Toán
10:30
     
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  PT Phương  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00   -x- 11A2
Tin
-x- -x- -x-
07:50 11A4
Tin
-x- -x- -x- -x-
08:50 -x- 11A4
Tin
-x- -x- -x-
09:38 11A2
Tin
-x- 11A3
Tin
-x- -x- -x-
10:30 -x- 11A3
Tin
-x- -x- -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai – Tuần 09
  10A1 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Toán
NTC Nha
Hóa học
PV Thanh
GDCD
NTT Hằng
Hóa học
PV Thanh
Ngữ văn
NĐ Mậu
07:50 Tin
NA Tú
Toán
NTC Nha
Địa lí
VTH Lan
Công nghệ
Phạm Tiến Sỹ
Vật lí
Lê Mai Sáng
08:50 Công nghệ
Phạm Tiến Sỹ
Tiếng Anh
PT Ly
Lịch sử
TT Thúy
Sinh học
Phạm Tiến Sỹ
Toán
NTC Nha
Phòng đọc

 

09:38 Địa lí
VTH Lan
Ngữ văn
NĐ Mậu
Tin
NA Tú
Tiếng Anh
PT Ly
SHL
NĐ Mậu
10:30 -x- Vật lí
Lê Mai Sáng
-x- -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai – Tuần 09
  10A2 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Hóa học
PV Thanh
Toán
ĐNC Lân
Tiếng Anh
PT Ly
Ngữ văn
NTT Trang
Địa lí
VTH Lan
07:50 Tiếng Anh
PT Ly
Tin
NA Tú
Tiếng Anh
PT Ly
Sinh học
BTQ Nga
08:50 Toán
ĐNC Lân
Ngữ văn
NTT Trang
Phòng đọc

 

Tin
NA Tú
Địa lí
VTH Lan
Ngữ văn
NTT Trang
09:38 Lịch sử
TT Thúy
Vật lí
Lê Mai Sáng
Toán
ĐNC Lân
Vật lí
Lê Mai Sáng
SHL
Lê Mai Sáng
10:30 -x- Công nghệ
Y Khuyên Eban
Hóa học
PV Thanh
-x- -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  10A3 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Ngữ văn
NTT Trang
Phòng đọc

 

Tiếng Anh
H Noan Ayun
Hóa học
Chu Cảnh
Toán
ĐNC Lân
07:50 Ngữ văn
NTT Trang
Toán
ĐNC Lân
Địa lí
VTH Lan
Địa lí
VTH Lan
08:50 Hóa học
Chu Cảnh
Tiếng Anh
H Noan Ayun
Công nghệ
BTQ Nga
Ngữ văn
NTT Trang
Vật lí
Lê Mai Sáng
09:38 Sinh học
BTQ Nga
Tin
NA Tú
Toán
ĐNC Lân
Lịch sử
TT Thúy
SHL
BTQ Nga
10:30 -x- Công nghệ
BTQ Nga
Tin
NA Tú
Vật lí
Lê Mai Sáng
-x- -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  10A4 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Tiếng Anh
H Noan Ayun
Vật lí
Lê Mai Sáng
Vật lí
Lê Mai Sáng
Toán
NTC Nha
Toán
NTC Nha
07:50 Tiếng Anh
H Noan Ayun
Tin
NA Tú
Ngữ văn
LX Lập
Phòng đọc

 

Ngữ văn
LX Lập
08:50 Toán
NTC Nha
Lịch sử
TT Thúy
Địa lí
VTH Lan
Hóa học
Chu Cảnh
Hóa học
Chu Cảnh
09:38 Công nghệ
Phạm Tiến Sỹ
Ngữ văn
LX Lập
Tin
NA Tú
Địa lí
VTH Lan
SHL
NTC Nha
10:30 -x- Sinh học
Phạm Tiến Sỹ
Công nghệ
Phạm Tiến Sỹ
-x- -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  10A5 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Toán
NQ Thắng
Lịch sử
TT Thúy
Ngữ văn
TTK Giang
Địa lí
VTH Lan
Ngữ văn
TTK Giang
07:50 Ngữ văn
TTK Giang
Vật lí
Lê Mai Sáng
Sinh học
BTQ Nga
Hóa học
Chu Cảnh
08:50 GDCD
NTT Hằng
Công nghệ
BTQ Nga
Toán
NQ Thắng
Hóa học
Chu Cảnh
Công nghệ
BTQ Nga
Tiếng Anh
H Noan Ayun
09:38 Tin
TTM Linh
Tiếng Anh
H Noan Ayun
Vật lí
Lê Mai Sáng
Tin
TTM Linh
SHL
NV Ba
10:30 -x- Địa lí
VTH Lan
Phòng đọc

 

-x- -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  10A6 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Ngữ văn
TTK Giang
Toán
NQ Thắng
Tin
TTM Linh
Toán
NQ Thắng
Hóa học
Chu Cảnh
07:50 Tin
TTM Linh
Vật lí
Lê Mai Sáng
Công nghệ
Y Khuyên Eban
08:50 Lịch sử
TT Thúy
Công nghệ
Y Khuyên Eban
GDCD
NTT Hằng
Tiếng Anh
PT Ly
Ngữ văn
TTK Giang
Địa lí
VTH Lan
09:38 Vật lí
Lê Mai Sáng
Tiếng Anh
PT Ly
Địa lí
VTH Lan
Sinh học
Phạm Tiến Sỹ
SHL
Y Khuyên Eban
10:30 -x- Phòng đọc

 

Hóa học
Chu Cảnh
-x- -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  11A1 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Tin
NA Tú
Tin
NA Tú
Lịch sử
TT Thúy
Phòng đọc

 

THTN
07:50 Vật lí
NTT Tuyền
Ngữ văn
HKaChia
Vật lí
NTT Tuyền
Ngữ văn
HKaChia
Toán
NTC Nha
Toán
NTC Nha
08:50 Sinh học
BTQ Nga
Tiếng Anh
NQ Khải
Địa lí
NT Hường
09:38 Hóa học
PV Thanh
Toán
NTC Nha
Hóa học
PV Thanh
Tiếng Anh
NQ Khải
Sinh học
BTQ Nga
SHL
NTT Tuyền
10:30 -x- GDCD
NTT Hằng
-x- -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  11A2 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Ngữ văn
NĐ Mậu
Tin
PT Phương
Phòng đọc

 

Toán
ĐNC Lân
Tiếng Anh
H Noan Ayun
07:50 Toán
ĐNC Lân
Địa lí
NT Hường
Lịch sử
TT Thúy
GDCD
NTT Hằng
08:50 Vật lí
NTT Tuyền
Phòng đọc

 

Vật lí
NTT Tuyền
Tiếng Anh
H Noan Ayun
Toán
ĐNC Lân
Ngữ văn
NĐ Mậu
09:38 Tin
PT Phương
Sinh học
Y Khuyên Eban
Ngữ văn
NĐ Mậu
Sinh học
Y Khuyên Eban
SHL
H Noan Ayun
10:30 -x- Hóa học
PV Thanh
Hóa học
PV Thanh
-x- -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  11A3 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Phòng đọc

 

Vật lí
NTT Tuyền
Vật lí
NTT Tuyền
Lịch sử
TT Thúy
Tiếng Anh
H Wer Niê
07:50 Ngữ văn
NĐ Mậu
Sinh học
Y Khuyên Eban
Ngữ văn
NĐ Mậu
Toán
ĐNC Lân
Hóa học
PV Thanh
Toán
ĐNC Lân
08:50 Hóa học
PV Thanh
Tiếng Anh
H Wer Niê
09:38 Toán
ĐNC Lân
Phòng đọc

 

Tin
PT Phương
GDCD
NTT Hằng
SHL
NT Hường
10:30 -x- Địa lí
NT Hường
Tin
PT Phương
Sinh học
Y Khuyên Eban
-x- -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  11A4 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00   Tiếng Anh
PT Ly
Ngữ văn
NĐ Mậu
Hóa học
Chu Cảnh
Ngữ văn
NĐ Mậu
Sinh học
BTQ Nga
07:50 Tin
PT Phương
GDCD
NTT Hằng
Sinh học
BTQ Nga
Vật lí
NTT Tuyền
08:50 Tiếng Anh
PT Ly
Ngữ văn
NĐ Mậu
Tin
PT Phương
Toán
TTT An
Phòng đọc

 

Địa lí
NT Hường
09:38 Hóa học
Chu Cảnh
Vật lí
NTT Tuyền
Toán
TTT An
SHL
TTT An
10:30 -x- Lịch sử
TT Thúy
Toán
TTT An
-x- -x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  11A5 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Sinh học
Y Khuyên Eban
Ngữ văn
LX Lập
Ngữ văn
LX Lập
GDCD
NTT Hằng
Toán
NQ Thắng
07:50 Hóa học
Chu Cảnh
Vật lí
NTT Tuyền
Phòng đọc

 

Lịch sử
TT Thúy
08:50 Ngữ văn
LX Lập
Toán
NQ Thắng
Tin
NA Tú
Sinh học
Y Khuyên Eban
Toán
NQ Thắng
Vật lí
NTT Tuyền
09:38 Tiếng Anh
PT Ly
Địa lí
NT Hường
Tiếng Anh
PT Ly
Hóa học
Chu Cảnh
SHL
Lê Mai Sa
10:30 -x- Tin
NA Tú
Phòng đọc

 

-x- -x-
     
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  12A1 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Sinh học
Phạm Tiến Sỹ
Tiếng Anh
NQ Khải
Sinh học
Phạm Tiến Sỹ
Tin
TTM Linh
Vật lí
Lê Mai Sáng
07:50 Lịch sử
TT Thúy
Hóa học
PV Thanh
Lịch sử
TT Thúy
Địa lí
NT Hường
Ngữ văn
NTT Trang
08:50 Ngữ văn
NTT Trang
Toán
TLX Hạnh
Vật lí
Lê Mai Sáng
GDCD
NTT Hằng
Tiếng Anh
NQ Khải
Công nghệ
Trần Văn Minh
09:38 Toán
TLX Hạnh
Ngữ văn
NTT Trang
Toán
TLX Hạnh
SHL
Phạm Tiến Sỹ
10:30 -x- Phòng đọc Hóa học
PV Thanh
-x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  12A2 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Công nghệ
Trần Văn Minh
Ngữ văn
NTT Trang
Toán
TTT An
Tiếng Anh
NQ Khải
Ngữ văn
NTT Trang
07:50 Vật lí
Lê Mai Sáng
Lịch sử
TT Thúy
Tiếng Anh
NQ Khải
Phòng đọc
08:50 Hóa học
PV Thanh
Toán
TTT An
Toán
TTT An
Hóa học
PV Thanh
Vật lí
Lê Mai Sáng
Sinh học
Y Khuyên Eban
09:38 Sinh học
Y Khuyên Eban
Tiếng Anh
NQ Khải
Tin
TTM Linh
GDCD
NTT Hằng
SHL
VTH Lan
10:30 -x- Ngữ văn
NTT Trang
Lịch sử
TT Thúy
Địa lí
VTH Lan
-x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  12A3 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Vật lí
NTT Tuyền
Toán
TTT An
Tiếng Anh
NQ Khải
Ngữ văn
TTK Giang
Toán
TTT An
07:50 Toán
TTT An
Sinh học
BTQ Nga
Công nghệ
Trần Văn Minh
08:50 Tiếng Anh
NQ Khải
Ngữ văn
TTK Giang
Hóa học
PV Thanh
Tin
TTM Linh
Hóa học
PV Thanh
Sinh học
BTQ Nga
09:38 GDCD
NTT Hằng
Phòng đọc Địa lí
NT Hường
SHL
Trần Văn Minh
10:30 -x- Toán
TTT An
Lịch sử
TT Thúy
Vật lí
NTT Tuyền
Lịch sử
TT Thúy
-x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  12A4 Nhóm con tự động
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Toán
TLX Hạnh
Tiếng Anh
H Wer Niê
Sinh học
Y Khuyên Eban
Ngữ văn
LX Lập
Sinh học
Y Khuyên Eban
07:50 Tiếng Anh
H Wer Niê
Hóa học
PV Thanh
Tin
TTM Linh
Địa lí
NT Hường
08:50 Vật lí
NTT Tuyền
Toán
TLX Hạnh
Toán
TLX Hạnh
Lịch sử
TT Thúy
Tiếng Anh
H Wer Niê
09:38 GDCD
NTT Hằng
Lịch sử
TT Thúy
Ngữ văn
LX Lập
Hóa học
PV Thanh
SHL
H Wer Niê
10:30 -x- Công nghệ
Trần Văn Minh
Vật lí
NTT Tuyền
Phòng đọc -x-
   
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  12A5 Nhóm con tự động
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
07:00 Toán
TTT An
GDCD
NTT Hằng
Hóa học
PV Thanh
Tiếng Anh
H Wer Niê
Công nghệ
Trần Văn Minh
07:50 Hóa học
PV Thanh
Tiếng Anh
H Wer Niê
Vật lí
NTT Tuyền
Ngữ văn
TTK Giang
08:50 Toán
TTT An
Địa lí
NT Hường
Ngữ văn
TTK Giang
Tin
TTM Linh
Toán
TTT An
09:38 Sinh học
BTQ Nga
Lịch sử
TT Thúy
Lịch sử
TT Thúy
SHL
TTK Giang
10:30 -x- Vật lí
NTT Tuyền
Phòng đọc Sinh học
BTQ Nga
Ngữ văn
TTK Giang
-x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  12A6 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy  
07:00 Lịch sử
TT Thúy
Toán
TLX Hạnh
Toán
TLX Hạnh
Vật lí
Lê Mai Sáng
Phòng đọc
07:50 Sinh học
Phạm Tiến Sỹ
Công nghệ
Trần Văn Minh
GDCD
NTT Hằng
Vật lí
Lê Mai Sáng
08:50 Địa lí
NT Hường
Sinh học
Phạm Tiến Sỹ
Ngữ văn
LX Lập
Lịch sử
TT Thúy
Ngữ văn
LX Lập
Ngữ văn
LX Lập
09:38 Tiếng Anh
H Wer Niê
Hóa học
PV Thanh
Tiếng Anh
H Wer Niê
Hóa học
PV Thanh
SHL
LX Lập
10:30 -x- Toán
TLX Hạnh
Tin
TTM Linh
Tiếng Anh
H Wer Niê
-x-
  TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 29/10/2020 15:54  

Trở lên trên đỉnh