THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 (TỪ NGÀY 25/05/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TLX Hạnh  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 12A5
Toán
10A3
Toán
10A4
Toán
-x-
07:53 11A4
Toán
-x-
08:52 12A4
Toán
12A4
Toán
11A4
Toán
11A4
Toán
-x-
09:39 12A1
Toán
10A4
Toán
-x- 12A5
Toán
10:39 10A3
Toán
12A1
Toán
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTT An  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 11A1
Toán
11A6
Toán
-x- 12A2
Toán
07:53 11A6
Toán
-x-
08:52 12A2
Toán
11A5
Toán
11A5
Toán
-x-
09:39 11A5
Toán
12A3
Toán
-x- 11A1
Toán
10:39 12A3
Toán
11A6
Toán
-x- 11A1
Toán
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTC Nha  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 11A3
Toán
10A1
Toán
11A3
Toán
10A5
Toán
-x-
07:53 10A6
Toán
11A2
Toán
-x-
08:52 11A2
Toán
10A6
Toán
11A2
Toán
-x-
09:39 10A1
Toán
10A5
Toán
10A2
Toán
10A2
Toán
-x-
10:39 11A3
Toán
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTT Tuyền  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- 12A2
12A1
-x- -x-
07:53 -x- 10A2
-x- -x-
08:52 -x- -x- 10A1
-x- -x-
09:39 -x- -x- 10A3
-x- -x-
10:39 -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
LM Sáng  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 11A2
-x- 11A4
-x-
07:53 11A1
-x- -x-
08:52 -x- -x- 12A3
-x-
09:39 -x- -x- -x-
10:39 -x- 11A3
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
LTM Sa  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- 10A5
-x- -x-
07:53 -x- -x- 11A5
11A6
-x- -x-
08:52 -x- -x- 10A6
-x- -x-
09:39 -x- -x- 10A4
-x- -x-
10:39 -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PV Thanh  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 11A4
Hóa
-x- 11A2
Hóa
-x- -x-
07:53 10A2
Hóa
-x- 10A1
Hóa
-x- -x-
08:52 -x- -x- 11A5
Hóa
-x- -x-
09:39 -x- -x- 10A6
Hóa
-x- -x-
10:39 -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NS Cường  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- 10A3
Hóa
-x- -x-
07:53 -x- -x- 12A3
Hóa
-x- -x-
08:52 10A5
Hóa
-x- -x- 10A5
Hóa
-x- -x-
09:39 10A4
Hóa
-x- -x- 12A1
Hóa
-x- -x-
10:39 10A3
Hóa
-x- -x- 10A4
Hóa
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTX Quỳnh  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- -x-
07:53 -x- -x- -x-
08:52 11A1
Hóa
11A6
Hóa
-x- -x- -x-
09:39 11A3
Hóa
-x- -x- -x-
10:39 -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PT Sĩ  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- -x- -x- 11A1
Sinh
07:53 -x- -x- -x- 12A2
Sinh
08:52 11A3
Sinh
-x- -x- -x-
09:39 12A3
Sinh
-x- -x- -x-
10:39 10A6
CNNN
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
BTQ Nga  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- 10A1
CNNN
-x- -x- 10A2
CNNN
-x-
07:53 -x- 10A1
Sinh
-x- -x- 10A3
Sinh
-x-
08:52 -x- 10A2
Sinh
-x- -x- 10A3
CNNN
-x-
09:39 -x- 11A6
Sinh
-x- -x- -x-
10:39 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Y Khuyên  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 10A5
CNNN
-x- -x- -x- -x-
07:53 11A5
Sinh
-x- -x- -x- -x-
08:52 11A4
Sinh
10A4
Sinh
-x- -x- -x- -x-
09:39 10A4
CNNN
-x- -x- -x- -x-
10:39 11A2
Sinh
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TV Minh  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 11A5
CNCN
11A4
CNCN
11A1
CNCN
-x-
07:53 -x- -x- -x- -x-
08:52 -x- 11A1
CNCN
11A3
CNCN
11A6
CNCN
-x-
09:39 11A6
CNCN
11A3
CNCN
11A2
CNCN
11A4
CNCN
-x-
10:39 -x- -x- 11A5
CNCN
11A2
CNCN
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NA Tú  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- 10A2
Tin
10A6
Tin
10A3
Tin
10A1
Tin
07:53 -x- 11A2
Tin
11A5
Tin
10A4
Tin
10A1
Tin
08:52 10A2
Tin
-x- 10A3
Tin
10A4
Tin
11A1
Tin
09:39 10A5
Tin
-x- 10A5
Tin
11A6
Tin
10:39 11A3
Tin
-x- 10A6
Tin
11A4
Tin
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
LX Lập  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- -x- 10A2
Văn
-x- 12A5
Văn
07:53 -x- -x- -x- 10A2
Văn
-x- 12A5
Văn
08:52 -x- -x- -x- -x-
09:39 -x- -x- -x- -x- 10A1
Văn
10:39 -x- -x- -x- 10A1
Văn
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTT Trang  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- -x- -x- 12A1
Văn
07:53 -x- -x- -x- 12A1
Văn
-x- 11A1
Văn
08:52 -x- -x- -x- -x- 12A2
Văn
09:39 -x- -x- -x- 11A1
Văn
-x-
10:39 -x- -x- -x- -x- 12A2
Văn
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTK Giang  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 12A4
Văn
11A3
Văn
12A3
Văn
-x- -x-
07:53 12A3
Văn
11A3
Văn
-x- -x-
08:52 11A5
Văn
-x- -x-
09:39 11A4
Văn
11A5
Văn
-x- -x-
10:39 12A4
Văn
11A4
Văn
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NĐ Mậu  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 10A6
Văn
10A6
Văn
-x- 10A4
Văn
07:53 11A6
Văn
10A4
Văn
-x- 10A5
Văn
08:52 10A6
Văn
-x-
09:39 11A2
Văn
11A2
Văn
11A6
Văn
-x-
10:39 10A5
Văn
10A5
Văn
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
VTH Lan  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 11A3
Địa
-x- -x- -x- -x-
08:52 12A3
Địa
11A2
Địa
-x- -x- -x- -x-
09:39 11A4
Địa
11A1
Địa
-x- -x- -x- -x-
10:39 11A6
Địa
11A5
Địa
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NT Hường  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 10A5
Địa
-x- -x- -x-
08:52 12A1
Địa
10A1
Địa
10A2
Địa
-x- -x- -x-
09:39 10A6
Địa
10A3
Địa
-x- -x- -x-
10:39 12A2
Địa
10A4
Địa
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TT Thúy  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 -x- -x- -x- -x- -x-
08:52 -x- -x- -x- -x- 10A1
Sử
09:39 10A2
Sử
-x- -x- -x- -x-
10:39 10A4
Sử
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H Bé  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- 11A5
Sử
10A5
Sử
-x- -x-
07:53 -x- 11A4
Sử
10A6
Sử
-x- -x-
08:52 11A6
Sử
-x- 11A2
Sử
-x- -x-
09:39 10A3
Sử
-x- 11A3
Sử
-x- -x-
10:39 11A1
Sử
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTT Hằng  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- 10A4
GDCD
10A1
GDCD
-x-
07:53 -x- 10A6
GDCD
11A4
GDCD
-x-
08:52 10A3
GDCD
-x- 10A5
GDCD
-x-
09:39 11A1
GDCD
-x- 11A5
GDCD
11A3
GDCD
-x-
10:39 10A2
GDCD
-x- 11A2
GDCD
11A6
GDCD
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PT Ly  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- 12A3
Tiếng Anh
-x- -x-
07:53 -x- 12A2
Tiếng Anh
10A3
Tiếng Anh
-x- -x-
08:52 12A5
Tiếng Anh
-x- -x- -x-
09:39 12A5
Tiếng Anh
-x- 12A2
Tiếng Anh
12A3
Tiếng Anh
-x- -x-
10:39 -x- 10A3
Tiếng Anh
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NQ Khải  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- 11A6
Tiếng Anh
11A2
Tiếng Anh
11A6
Tiếng Anh
-x-
07:53 -x- 11A2
Tiếng Anh
11A3
Tiếng Anh
11A1
Tiếng Anh
-x-
08:52 -x- 11A3
Tiếng Anh
11A1
Tiếng Anh
-x-
09:39 -x- 11A2
Tiếng Anh
-x-
10:39 -x- 11A1
Tiếng Anh
11A6
Tiếng Anh
11A3
Tiếng Anh
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H Noan  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 10A2
Tiếng Anh
-x- 11A5
Tiếng Anh
-x-
07:53 10A5
Tiếng Anh
-x- 10A5
Tiếng Anh
10A2
Tiếng Anh
-x-
08:52 10A1
Tiếng Anh
-x- 10A1
Tiếng Anh
-x-
09:39 11A5
Tiếng Anh
10A6
Tiếng Anh
-x- -x-
10:39 -x- 10A6
Tiếng Anh
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H Wer  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 10A4
Tiếng Anh
-x- -x-
07:53 -x- -x- 12A1
Tiếng Anh
08:52 10A4
Tiếng Anh
11A4
Tiếng Anh
-x- -x-
09:39 12A4
Tiếng Anh
11A4
Tiếng Anh
-x- -x- 12A1
Tiếng Anh
10:39 11A4
Tiếng Anh
12A4
Tiếng Anh
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H Kachia  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- 10A3
Văn
-x- -x- -x-
07:53 -x- 10A3
Văn
-x- -x- -x-
08:52 -x- -x- -x- -x-
09:39 -x- -x- -x- -x-
10:39 -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A1 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- -x-
NTT Tuyền
-x- Văn
NTT Trang
07:53 -x- -x- -x- Văn
NTT Trang
-x- Tiếng Anh
H Wer
08:52 Địa
NT Hường
-x- -x- -x-
09:39 Toán
TLX Hạnh
-x- -x- Hóa
NS Cường
-x- Tiếng Anh
H Wer
10:39 -x- -x- Toán
TLX Hạnh
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A2 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x-
NTT Tuyền
-x- -x- Toán
TTT An
07:53 -x- -x- Tiếng Anh
PT Ly
-x- -x- Sinh
PT Sĩ
08:52 Toán
TTT An
-x- -x- -x- Văn
NTT Trang
09:39 -x- Tiếng Anh
PT Ly
-x- -x-
10:39 Địa
NT Hường
-x- -x- -x- -x- Văn
NTT Trang
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A3 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- Tiếng Anh
PT Ly
Văn
TTK Giang
-x- -x-
07:53 -x- -x- Văn
TTK Giang
Hóa
NS Cường
-x- -x-
08:52 Địa
VTH Lan
-x-
LM Sáng
-x- -x-
09:39 Sinh
PT Sĩ
-x- Toán
TTT An
Tiếng Anh
PT Ly
-x- -x-
10:39 Toán
TTT An
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A4 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- Văn
TTK Giang
-x- -x- -x- -x-
07:53 -x- -x- -x- -x- -x-
08:52 Toán
TLX Hạnh
Toán
TLX Hạnh
-x- -x- -x- -x-
09:39 Tiếng Anh
H Wer
-x- -x- -x- -x-
10:39 Văn
TTK Giang
Tiếng Anh
H Wer
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A5 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- Toán
TLX Hạnh
-x- -x- -x- Văn
LX Lập
07:53 -x- -x- -x- -x- -x- Văn
LX Lập
08:52 Tiếng Anh
PT Ly
-x- -x- -x- -x-
09:39 Tiếng Anh
PT Ly
-x- -x- -x- -x- Toán
TLX Hạnh
10:39 -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A1 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- Toán
TTT An
-x- CNCN
TV Minh
-x- Sinh
PT Sĩ
07:53 -x-
LM Sáng
-x- Tiếng Anh
NQ Khải
-x- Văn
NTT Trang
08:52 Hóa
TTX Quỳnh
CNCN
TV Minh
-x- Tiếng Anh
NQ Khải
-x- Tin
NA Tú
09:39 GDCD
NTT Hằng
Địa
VTH Lan
-x- Văn
NTT Trang
-x- Toán
TTT An
10:39 Sử
H Bé
Tiếng Anh
NQ Khải
-x- -x- Toán
TTT An
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A2 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x-
LM Sáng
Tiếng Anh
NQ Khải
Hóa
PV Thanh
-x- -x-
07:53 -x- Tiếng Anh
NQ Khải
Tin
NA Tú
Toán
NTC Nha
-x- -x-
08:52 Toán
NTC Nha
Địa
VTH Lan
Sử
H Bé
Toán
NTC Nha
-x- -x-
09:39 Văn
NĐ Mậu
Văn
NĐ Mậu
CNCN
TV Minh
Tiếng Anh
NQ Khải
-x- -x-
10:39 Sinh
Y Khuyên
GDCD
NTT Hằng
CNCN
TV Minh
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A3 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- Toán
NTC Nha
Văn
TTK Giang
Toán
NTC Nha
-x- -x-
07:53 -x- Địa
VTH Lan
Tiếng Anh
NQ Khải
Văn
TTK Giang
-x- -x-
08:52 Sinh
PT Sĩ
Tiếng Anh
NQ Khải
CNCN
TV Minh
-x- -x-
09:39 Hóa
TTX Quỳnh
CNCN
TV Minh
Sử
H Bé
GDCD
NTT Hằng
-x- -x-
10:39 Tin
NA Tú

LM Sáng
Toán
NTC Nha
Tiếng Anh
NQ Khải
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A4 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- Hóa
PV Thanh
CNCN
TV Minh

LM Sáng
-x- -x-
07:53 -x- Toán
TLX Hạnh
Sử
H Bé
GDCD
NTT Hằng
-x- -x-
08:52 Sinh
Y Khuyên
Tiếng Anh
H Wer
Toán
TLX Hạnh
Toán
TLX Hạnh
-x- -x-
09:39 Địa
VTH Lan
Tiếng Anh
H Wer
Văn
TTK Giang
CNCN
TV Minh
-x- -x-
10:39 Tiếng Anh
H Wer
Văn
TTK Giang
Tin
NA Tú
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A5 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- CNCN
TV Minh
Sử
H Bé
Tiếng Anh
H Noan
-x- -x-
07:53 -x- Sinh
Y Khuyên

LTM Sa
Tin
NA Tú
-x- -x-
08:52 Văn
TTK Giang
Toán
TTT An
Toán
TTT An
Hóa
PV Thanh
-x- -x-
09:39 Tiếng Anh
H Noan
Toán
TTT An
GDCD
NTT Hằng
Văn
TTK Giang
-x- -x-
10:39 Địa
VTH Lan
CNCN
TV Minh
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A6 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- Tiếng Anh
NQ Khải
Toán
TTT An
Tiếng Anh
NQ Khải
-x- -x-
07:53 -x- Văn
NĐ Mậu
Toán
TTT An

LTM Sa
-x- -x-
08:52 Sử
H Bé
Hóa
TTX Quỳnh
CNCN
TV Minh
-x- -x-
09:39 CNCN
TV Minh
Sinh
BTQ Nga
Văn
NĐ Mậu
Tin
NA Tú
-x- -x-
10:39 Địa
VTH Lan
Toán
TTT An
Tiếng Anh
NQ Khải
GDCD
NTT Hằng
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A1 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- CNNN
BTQ Nga
Toán
NTC Nha
GDCD
NTT Hằng
-x- Tin
NA Tú
07:53 -x- Sinh
BTQ Nga
Hóa
PV Thanh
-x- Tin
NA Tú
08:52 Tiếng Anh
H Noan
Địa
NT Hường

NTT Tuyền
Tiếng Anh
H Noan
-x- Sử
TT Thúy
09:39 Toán
NTC Nha
-x- -x- -x- Văn
LX Lập
10:39 -x- -x- Văn
LX Lập
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A2 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- Tiếng Anh
H Noan
Tin
NA Tú
Văn
LX Lập
CNNN
BTQ Nga
-x-
07:53 -x- Hóa
PV Thanh

NTT Tuyền
Văn
LX Lập
Tiếng Anh
H Noan
-x-
08:52 Tin
NA Tú
Sinh
BTQ Nga
Địa
NT Hường
-x-
09:39 Sử
TT Thúy
-x- -x- Toán
NTC Nha
Toán
NTC Nha
-x-
10:39 GDCD
NTT Hằng
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A3 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- Văn
H Kachia
Toán
TLX Hạnh
Hóa
NS Cường
Tin
NA Tú
-x-
07:53 -x- Văn
H Kachia
Tiếng Anh
PT Ly
Sinh
BTQ Nga
-x-
08:52 GDCD
NTT Hằng
Tin
NA Tú
CNNN
BTQ Nga
-x-
09:39 Sử
H Bé
Địa
NT Hường

NTT Tuyền
-x- -x- -x-
10:39 Hóa
NS Cường
Toán
TLX Hạnh
Tiếng Anh
PT Ly
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A4 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- Tiếng Anh
H Wer
GDCD
NTT Hằng
Toán
TLX Hạnh
Văn
NĐ Mậu
-x-
07:53 -x- Văn
NĐ Mậu
Tin
NA Tú
-x-
08:52 Tiếng Anh
H Wer
Sinh
Y Khuyên
Tin
NA Tú
-x- -x-
09:39 Hóa
NS Cường
CNNN
Y Khuyên
Toán
TLX Hạnh

LTM Sa
-x- -x-
10:39 Sử
TT Thúy
Địa
NT Hường
Hóa
NS Cường
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A5 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- CNNN
Y Khuyên

LTM Sa
Sử
H Bé
Toán
NTC Nha
-x-
07:53 -x- Tiếng Anh
H Noan
Địa
NT Hường
Tiếng Anh
H Noan
Văn
NĐ Mậu
-x-
08:52 Hóa
NS Cường
GDCD
NTT Hằng
Hóa
NS Cường
-x- -x-
09:39 Tin
NA Tú
Toán
NTC Nha
Tin
NA Tú
-x- -x- -x-
10:39 Văn
NĐ Mậu
Văn
NĐ Mậu
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A6 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- Văn
NĐ Mậu
Văn
NĐ Mậu
Tin
NA Tú
-x- -x-
07:53 -x- Toán
NTC Nha
GDCD
NTT Hằng
Sử
H Bé
-x- -x-
08:52 Văn
NĐ Mậu
Toán
NTC Nha

LTM Sa
-x- -x-
09:39 Địa
NT Hường
Tiếng Anh
H Noan
Hóa
PV Thanh
-x- -x-
10:39 CNNN
PT Sĩ
Tin
NA Tú
Tiếng Anh
H Noan
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 21/05/2020 12:52