THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 GV HS

Lượt xem:

Đọc bài viết

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TLX Hạnh  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 12A1
Toán
12A5
Toán
12A4
Toán
10A4
Toán
12A5
Toán
07:53 12A1
Toán
12A5
Toán
10A3
Toán
08:52 10A3
Toán
12A5
Toán
12A5
Toán
09:39 12A4
Toán
10A4
Toán
12A1
Toán
12A4
Toán
10:39
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTT An  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 11A4
Toán
11A1
Toán
12A3
Toán
11A5
Toán
12A2
Toán
07:53 11A1
Toán
08:52 11A5
Toán
11A6
Toán
11A4
Toán
11A4
Toán
09:39 12A2
Toán
11A6
Toán
12A3
Toán
10:39 11A4
Toán
11A4
Toán
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTC Nha  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 11A2
Chào cờ
11A3
Toán
10A2
Toán
10A2
Toán
11A2
Toán
10A6
Toán
07:53 11A2
SHL
10A1
Toán
08:52 10A1
Toán
10A5
Toán
11A3
Toán
11A3
Toán
09:39 11A2
Toán
11A2
Toán
10:39 10A6
Toán
10A5
Toán
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTT Tuyền  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- 10A1
10A1
12A1
12A1
-x-
07:53 -x- 12A5
12A5
12A2
10A2
-x-
08:52 -x- 12A2
-x-
09:39 -x- 10A2
-x-
10:39 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
LM Sáng  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 12A4
Chào cờ
12A3
-x- 11A2
11A1
-x-
07:53 12A4
SHL
10A4
-x- 10A4
12A4
-x-
08:52 -x- 11A2
-x- 12A3
-x-
09:39 -x- 12A4
-x- -x-
10:39 -x- 11A1
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
LTM Sa  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- 10A5
11A6
10A5
11A4
-x-
07:53 -x- 10A3
10A6
10A3
11A6
-x-
08:52 -x- 10A6
11A4
-x-
09:39 -x- 11A3
11A5
11A3
-x-
10:39 -x- 11A5
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PV Thanh  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 10A5
Chào cờ
11A5
Hóa
-x- -x- 10A5
Hóa
11A2
Hóa
07:53 10A5
SHL
10A1
Hóa
-x- -x- 10A3
Hóa
11A4
Hóa
08:52 -x- 10A3
Hóa
-x- -x- 10A1
Hóa
09:39 -x- 11A4
Hóa
-x- -x- 10A5
Hóa
10:39 -x- 11A2
Hóa
-x- -x- 11A5
Hóa
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NS Cường  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 12A3
Chào cờ
-x- -x- 10A4
Hóa
12A3
Hóa
12A1
Hóa
07:53 12A3
SHL
-x- -x- 12A1
Hóa
10A6
Hóa
12A3
Hóa
08:52 10A2
Hóa
-x- -x- 10A2
Hóa
10A6
Hóa
09:39 -x- -x- 12A5
Hóa
10:39 12A5
Hóa
-x- -x- 10A4
Hóa
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTX Quỳnh  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 12A2
Chào cờ
11A1
Hóa
-x- -x- 12A4
Hóa
-x-
07:53 12A2
SHL
12A2
Hóa
-x- -x- 11A3
Hóa
-x-
08:52 11A1
Hóa
11A3
Hóa
-x- -x- -x-
09:39 11A6
Hóa
11A6
Hóa
-x- -x- -x-
10:39 12A2
Hóa
12A4
Hóa
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PT Sĩ  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- 12A3
Sinh
-x- 10A6
CNNN
-x-
07:53 -x- 11A3
Sinh
-x- 12A2
Sinh
-x-
08:52 -x- 10A6
CNNN
-x- -x-
09:39 12A5
Sinh
-x- -x- -x-
10:39 11A1
Sinh
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
BTQ Nga  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 12A1
Chào cờ
10A2
CNNN
12A4
Sinh
-x- 10A3
CNNN
10A1
CNNN
07:53 12A1
SHL
10A1
CNNN
-x- 12A1
Sinh
10A2
CNNN
08:52 -x- 10A3
CNNN
-x-
09:39 -x- -x- 10A3
Sinh
10:39 -x- 10A2
Sinh
-x- 10A1
Sinh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Y Khuyên  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 11A4
Sinh
-x- -x-
07:53 10A5
CNNN
11A5
Sinh
-x- -x-
08:52 10A4
Sinh
11A6
Sinh
10A5
CNNN
11A2
Sinh
-x- -x-
09:39 10A4
CNNN
10A4
CNNN
-x- -x-
10:39 10A6
Sinh
10A5
Sinh
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TV Minh  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 11A3
Chào cờ
12A4
CNCN
11A5
CNCN
12A5
CNCN
12A5
CNCN
12A3
CNCN
07:53 11A3
SHL
-x- -x- -x- -x- -x-
08:52 11A2
CNCN
12A1
CNCN
12A4
CNCN
11A6
CNCN
12A2
CNCN
09:39 12A2
CNCN
12A3
CNCN
11A4
CNCN
11A1
CNCN
10:39 11A3
CNCN
-x- -x- -x- -x- 12A1
CNCN
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PT Phương  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 11A1
Chào cờ
10A6
Tin
10A6
Tin
11A1
Tin
11A3
Tin
-x-
07:53 11A1
SHL
11A5
Tin
11A5
Tin
11A4
Tin
-x-
08:52 11A6
Tin
11A2
Tin
10A5
Tin
-x-
09:39 11A4
Tin
11A2
Tin
-x-
10:39 10A5
Tin
11A6
Tin
11A3
Tin
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NA Tú  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 10A4
Chào cờ
-x- -x- 10A1
Tin
10A2
Tin
10A4
Tin
07:53 10A4
SHL
-x- -x- 10A4
Tin
10A1
Tin
08:52 -x- -x- -x- 10A3
Tin
10A2
Tin
09:39 -x- -x- -x-
10:39 -x- -x- -x- 10A3
Tin
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
LX Lập  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- -x- -x- -x- 10A5
Văn
07:53 -x- -x- -x- -x- -x- 12A5
Văn
08:52 -x- -x- -x- -x- -x-
09:39 -x- -x- -x- -x- -x- 10A6
Văn
10:39 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTT Trang  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- -x- 11A4
Văn
-x- 11A1
Văn
07:53 -x- -x- -x- -x-
08:52 -x- -x- -x- 12A4
Văn
-x- 12A1
Văn
09:39 -x- -x- -x- -x-
10:39 -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TTK Giang  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 11A5
Chào cờ
11A2
Văn
11A2
Văn
11A3
Văn
-x- 11A3
Văn
07:53 11A5
SHL
-x-
08:52 12A3
Văn
11A5
Văn
12A3
Văn
-x- 11A5
Văn
09:39 -x-
10:39 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NĐ Mậu  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 11A6
Chào cờ
11A6
Văn
10A3
Văn
11A6
Văn
10A1
Văn
-x-
07:53 11A6
SHL
10A4
Văn
-x-
08:52 -x- 10A4
Văn
-x-
09:39 -x- 10A3
Văn
10A1
Văn
-x-
10:39 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
VTH Lan  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 11A4
Địa
11A4
Địa
11A2
Địa
-x- -x-
08:52 12A2
Địa
12A4
Địa
12A5
Địa
11A5
Địa
-x- -x-
09:39 11A3
Địa
11A1
Địa
-x- -x-
10:39 11A6
Địa
12A3
Địa
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NT Hường  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 10A3
Địa
10A5
Địa
10A6
Địa
-x- -x-
07:53 10A2
Địa
10A3
Địa
10A2
Địa
-x- -x-
08:52 12A1
Địa
10A1
Địa
10A4
Địa
-x- -x-
09:39 10A5
Địa
10A6
Địa
-x- -x-
10:39 10A4
Địa
10A1
Địa
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
TT Thúy  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 10A3
Chào cờ
-x- 12A1
Sử
12A2
Sử
12A2
Sử
12A4
Sử
07:53 10A3
SHL
-x- 12A4
Sử
12A5
Sử
12A3
Sử
12A1
Sử
08:52 -x- -x- 12A2
Sử
12A1
Sử
12A3
Sử
09:39 -x- -x- 10A3
Sử
12A2
Sử
10:39 -x- -x- 12A5
Sử
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H Bé  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 10A6
Chào cờ
-x- 11A3
Sử
-x- -x- 11A6
Sử
07:53 10A6
SHL
-x- 10A5
Sử
-x- -x- 11A5
Sử
08:52 10A6
Sử
-x- 10A2
Sử
-x- -x- 11A2
Sử
09:39 10A1
Sử
-x- -x- -x- 10A4
Sử
10:39 -x- -x- -x- 11A1
Sử
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NTT Hằng  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 12A5
GDCD
10A4
GDCD
10A3
GDCD
-x- 10A2
GDCD
07:53 10A6
GDCD
12A3
GDCD
10A5
GDCD
-x- 11A2
GDCD
08:52 12A4
GDCD
11A4
GDCD
11A5
GDCD
11A3
GDCD
-x- 11A6
GDCD
09:39 11A1
GDCD
-x-
10:39 10A1
GDCD
12A1
GDCD
-x- 12A2
GDCD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
PT Ly  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 12A2
Tiếng Anh
12A2
Tiếng Anh
-x- -x- -x-
07:53 12A3
Tiếng Anh
-x- -x- -x-
08:52 12A5
Tiếng Anh
-x- -x- -x-
09:39 12A5
Tiếng Anh
-x- -x- -x-
10:39 12A3
Tiếng Anh
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
NQ Khải  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- -x- 11A6
Tiếng Anh
07:53 -x- -x- 11A6
Tiếng Anh
-x- 11A1
Tiếng Anh
11A6
Tiếng Anh
08:52 -x- -x- 11A1
Tiếng Anh
-x- 11A1
Tiếng Anh
09:39 -x- -x- 11A2
Tiếng Anh
-x- 11A2
Tiếng Anh
10:39 -x- -x- -x- 11A2
Tiếng Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
ĐTP Thảo  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 10A1
Chào cờ
10A4
Tiếng Anh
-x- -x- -x- 10A3
Tiếng Anh
07:53 10A1
SHL
-x- -x- -x- 10A4
Tiếng Anh
08:52 11A3
Tiếng Anh
10A1
Tiếng Anh
-x- -x- -x-
09:39 10A3
Tiếng Anh
-x- -x- -x- 10A1
Tiếng Anh
10:39 11A3
Tiếng Anh
-x- -x- -x- 11A3
Tiếng Anh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H Noan  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 10A2
Chào cờ
-x- -x- 11A5
Tiếng Anh
-x- 11A5
Tiếng Anh
07:53 10A2
SHL
-x- -x- 10A6
Tiếng Anh
-x- 10A5
Tiếng Anh
08:52 10A5
Tiếng Anh
-x- -x- -x-
09:39 10A6
Tiếng Anh
-x- -x- 10A2
Tiếng Anh
-x- 10A2
Tiếng Anh
10:39 11A5
Tiếng Anh
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H Wer  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 11A4
Chào cờ
-x- -x- -x- 11A4
Tiếng Anh
07:53 11A4
SHL
12A4
Tiếng Anh
-x- -x- -x- 12A4
Tiếng Anh
08:52 11A4
Tiếng Anh
-x- -x- -x-
09:39 12A1
Tiếng Anh
12A1
Tiếng Anh
-x- -x- -x-
10:39 11A4
Tiếng Anh
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
H Kachia  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- -x- -x-
07:53 -x- -x- -x-
08:52 10A2
Văn
-x- -x- -x-
09:39 10A2
Văn
-x- -x- -x-
10:39 -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A1 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
BTQ Nga
Toán
TLX Hạnh
Sử
TT Thúy

NTT Tuyền

NTT Tuyền
Hóa
NS Cường
07:53 SHL
BTQ Nga
Toán
TLX Hạnh
Hóa
NS Cường
Sinh
BTQ Nga
Sử
TT Thúy
08:52 Địa
NT Hường
CNCN
TV Minh
Sử
TT Thúy
-x- Văn
NTT Trang
09:39 Tiếng Anh
H Wer
Tiếng Anh
H Wer
-x- Toán
TLX Hạnh
-x-
10:39 GDCD
NTT Hằng
-x- -x- CNCN
TV Minh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A2 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
TTX Quỳnh
Tiếng Anh
PT Ly
Tiếng Anh
PT Ly
Sử
TT Thúy
Sử
TT Thúy
Toán
TTT An
07:53 SHL
TTX Quỳnh
Hóa
TTX Quỳnh

NTT Tuyền
Sinh
PT Sĩ
08:52 Địa
VTH Lan

NTT Tuyền
Sử
TT Thúy
-x- -x- CNCN
TV Minh
09:39 CNCN
TV Minh
Toán
TTT An
-x- -x- -x- Sử
TT Thúy
10:39 Hóa
TTX Quỳnh
-x- -x- -x- GDCD
NTT Hằng
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A3 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
NS Cường

LM Sáng
Sinh
PT Sĩ
Toán
TTT An
Hóa
NS Cường
CNCN
TV Minh
07:53 SHL
NS Cường
Tiếng Anh
PT Ly
GDCD
NTT Hằng
Sử
TT Thúy
Hóa
NS Cường
08:52 Văn
TTK Giang
Văn
TTK Giang

LM Sáng
-x- Sử
TT Thúy
09:39 CNCN
TV Minh
-x- -x- -x- Toán
TTT An
10:39 Tiếng Anh
PT Ly
Địa
VTH Lan
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A4 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
LM Sáng
CNCN
TV Minh
Sinh
BTQ Nga
Toán
TLX Hạnh
Hóa
TTX Quỳnh
Sử
TT Thúy
07:53 SHL
LM Sáng
Tiếng Anh
H Wer
Sử
TT Thúy

LM Sáng
Tiếng Anh
H Wer
08:52 GDCD
NTT Hằng
Địa
VTH Lan
CNCN
TV Minh
Văn
NTT Trang
-x-
09:39 Toán
TLX Hạnh

LM Sáng
-x- -x- Toán
TLX Hạnh
10:39 Hóa
TTX Quỳnh
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A5 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 -x- GDCD
NTT Hằng
Toán
TLX Hạnh
CNCN
TV Minh
CNCN
TV Minh
Toán
TLX Hạnh
07:53 -x-
NTT Tuyền

NTT Tuyền
Sử
TT Thúy
Toán
TLX Hạnh
Văn
LX Lập
08:52 Tiếng Anh
PT Ly
Toán
TLX Hạnh
Địa
VTH Lan
Toán
TLX Hạnh
-x-
09:39 Sinh
PT Sĩ
Tiếng Anh
PT Ly
-x- -x- -x- Hóa
NS Cường
10:39 Hóa
NS Cường
-x- -x- -x- Sử
TT Thúy
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A1 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
PT Phương
Hóa
TTX Quỳnh
Toán
TTT An
Tin
PT Phương

LM Sáng
Văn
NTT Trang
07:53 SHL
PT Phương
Toán
TTT An
Tiếng Anh
NQ Khải
08:52 Hóa
TTX Quỳnh
Tiếng Anh
NQ Khải
-x- -x- Tiếng Anh
NQ Khải
09:39 GDCD
NTT Hằng
Địa
VTH Lan
-x- -x- -x- CNCN
TV Minh
10:39 Sinh
PT Sĩ

LM Sáng
-x- -x- -x- Sử
H Bé
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A2 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
NTC Nha
Văn
TTK Giang
Văn
TTK Giang

LM Sáng
Toán
NTC Nha
Hóa
PV Thanh
07:53 SHL
NTC Nha
Địa
VTH Lan
GDCD
NTT Hằng
08:52 CNCN
TV Minh

LM Sáng
Tin
PT Phương
Sinh
Y Khuyên
-x- Sử
H Bé
09:39 Toán
NTC Nha
Tin
PT Phương
Tiếng Anh
NQ Khải
Toán
NTC Nha
-x- Tiếng Anh
NQ Khải
10:39 Hóa
PV Thanh
-x- -x- Tiếng Anh
NQ Khải
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A3 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
TV Minh
Toán
NTC Nha
Sử
H Bé
Văn
TTK Giang
Tin
PT Phương
Văn
TTK Giang
07:53 SHL
TV Minh
Sinh
PT Sĩ
Hóa
TTX Quỳnh
08:52 Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Hóa
TTX Quỳnh
Toán
NTC Nha
GDCD
NTT Hằng
-x- Toán
NTC Nha
09:39 Địa
VTH Lan

LTM Sa

LTM Sa
-x-
10:39 CNCN
TV Minh
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
-x- Tin
PT Phương
-x- Tiếng Anh
ĐTP Thảo
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A4 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
H Wer
Toán
TTT An
Sinh
Y Khuyên
Văn
NTT Trang

LTM Sa
Tiếng Anh
H Wer
07:53 SHL
H Wer
Địa
VTH Lan
Địa
VTH Lan
Tin
PT Phương
Hóa
PV Thanh
08:52 Tiếng Anh
H Wer
GDCD
NTT Hằng

LTM Sa
Toán
TTT An
-x- Toán
TTT An
09:39 Tin
PT Phương
Hóa
PV Thanh
CNCN
TV Minh
-x- -x- -x-
10:39 Toán
TTT An
Tiếng Anh
H Wer
Toán
TTT An
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A5 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
TTK Giang
Hóa
PV Thanh
CNCN
TV Minh
Tiếng Anh
H Noan
Toán
TTT An
Tiếng Anh
H Noan
07:53 SHL
TTK Giang
Tin
PT Phương
Tin
PT Phương
Sinh
Y Khuyên
Sử
H Bé
08:52 Toán
TTT An
Văn
TTK Giang
GDCD
NTT Hằng
Địa
VTH Lan
-x- Văn
TTK Giang
09:39
LTM Sa
-x- -x-
10:39 Tiếng Anh
H Noan

LTM Sa
-x- -x- -x- Hóa
PV Thanh
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A6 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
NĐ Mậu
Văn
NĐ Mậu

LTM Sa
Văn
NĐ Mậu
Tiếng Anh
NQ Khải
Sử
H Bé
07:53 SHL
NĐ Mậu
Tiếng Anh
NQ Khải

LTM Sa
Tiếng Anh
NQ Khải
08:52 Tin
PT Phương
Sinh
Y Khuyên
Toán
TTT An
CNCN
TV Minh
-x- GDCD
NTT Hằng
09:39 Hóa
TTX Quỳnh
Hóa
TTX Quỳnh
Toán
TTT An
-x- -x-
10:39 Địa
VTH Lan
Tin
PT Phương
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
HPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A1 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
ĐTP Thảo

NTT Tuyền

NTT Tuyền
Tin
NA Tú
Văn
NĐ Mậu
CNNN
BTQ Nga
07:53 SHL
ĐTP Thảo
Hóa
PV Thanh
CNNN
BTQ Nga
Toán
NTC Nha
Tin
NA Tú
08:52 Toán
NTC Nha
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Địa
NT Hường
-x- Hóa
PV Thanh
09:39 Sử
H Bé
-x- Văn
NĐ Mậu
-x- Tiếng Anh
ĐTP Thảo
10:39 GDCD
NTT Hằng
Địa
NT Hường
-x- -x- -x- Sinh
BTQ Nga
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A2 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
H Noan
CNNN
BTQ Nga
Toán
NTC Nha
Toán
NTC Nha
Tin
NA Tú
GDCD
NTT Hằng
07:53 SHL
H Noan
Địa
NT Hường
Địa
NT Hường

NTT Tuyền
CNNN
BTQ Nga
08:52 Hóa
NS Cường
Văn
H Kachia
Sử
H Bé
Hóa
NS Cường
-x- Tin
NA Tú
09:39 Văn
H Kachia

NTT Tuyền
-x- Tiếng Anh
H Noan
-x- Tiếng Anh
H Noan
10:39 Sinh
BTQ Nga
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A3 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
TT Thúy
Địa
NT Hường
Văn
NĐ Mậu
GDCD
NTT Hằng
CNNN
BTQ Nga
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
07:53 SHL
TT Thúy

LTM Sa
Địa
NT Hường

LTM Sa
Hóa
PV Thanh
Toán
TLX Hạnh
08:52 Toán
TLX Hạnh
Hóa
PV Thanh
CNNN
BTQ Nga
Tin
NA Tú
-x-
09:39 Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Văn
NĐ Mậu
-x- Sử
TT Thúy
-x- Sinh
BTQ Nga
10:39 -x- -x- -x- Tin
NA Tú
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A4 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
NA Tú
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
GDCD
NTT Hằng
Hóa
NS Cường
Toán
TLX Hạnh
Tin
NA Tú
07:53 SHL
NA Tú

LM Sáng
Văn
NĐ Mậu

LM Sáng
Tin
NA Tú
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
08:52 Sinh
Y Khuyên
Văn
NĐ Mậu
Địa
NT Hường
-x-
09:39 CNNN
Y Khuyên
Toán
TLX Hạnh
-x- CNNN
Y Khuyên
-x- Sử
H Bé
10:39 Địa
NT Hường
-x- -x- -x- Hóa
NS Cường
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A5 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
PV Thanh

LTM Sa
Địa
NT Hường

LTM Sa
Hóa
PV Thanh
Văn
LX Lập
07:53 SHL
PV Thanh
CNNN
Y Khuyên
Sử
H Bé
GDCD
NTT Hằng
Tiếng Anh
H Noan
08:52 Tiếng Anh
H Noan
Toán
NTC Nha
CNNN
Y Khuyên
Tin
PT Phương
-x-
09:39 Địa
NT Hường
-x- -x- -x- Hóa
PV Thanh
10:39 Tin
PT Phương
Sinh
Y Khuyên
-x- -x- -x- Toán
NTC Nha
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  
 

Trở lên trên đỉnh

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A6 Nhóm lớp tự động Nhóm con tự động  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday  
07:05 Chào cờ
H Bé
Tin
PT Phương
Tin
PT Phương
Địa
NT Hường
CNNN
PT Sĩ
Toán
NTC Nha
07:53 SHL
H Bé
GDCD
NTT Hằng

LTM Sa
Tiếng Anh
H Noan
Hóa
NS Cường
08:52 Sử
H Bé

LTM Sa
CNNN
PT Sĩ
-x- Hóa
NS Cường
09:39 Tiếng Anh
H Noan
Địa
NT Hường
-x- -x- -x- Văn
LX Lập
10:39 Sinh
Y Khuyên
Toán
NTC Nha
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 06/12/2019 14:16  

Trở lên trên đỉnh