THỜI KHOÁ BIỂU ÔN TẬP LỚP 12(TỪ NGÀY 29/06/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
TLX HẠNH
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7
7:00
7:45 12A4 12A5
8:40 TOÁN TOÁN
9:25 12A5 12A4
10:15 TOÁN TOÁN
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 23/06/2020 16:45
Trở lên trên đỉnh
THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
TTT AN
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7
7:00 12A3 12A3
7:45 TOÁN TOÁN
8:40
9:25
10:15
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 23/06/2020 16:45
Trở lên trên đỉnh
THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
LX LẬP
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7
7:00
7:45 12A5
8:40 NGỮ VĂN
9:25 12A5
10:15 NGỮ VĂN
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 23/06/2020 16:45
Trở lên trên đỉnh
THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
TTK GIANG
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7
7:00 12A4 12A4
7:45 NGỮ VĂN NGỮ VĂN
8:40 12A3
9:25 NGỮ VĂN 12A3
10:15 NGỮ VĂN
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 23/06/2020 16:45
Trở lên trên đỉnh
THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
PT LY
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7
7:00 12A3 12A3
7:45 TIẾNG ANH TIẾNG ANH
8:40 12A5
9:25 TIẾNG ANH 12A5
10:15 TIẾNG ANH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 23/06/2020 16:45
Trở lên trên đỉnh
THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
H WER
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7
7:00
7:45
8:40 12A4
9:25 12A4 TIẾNG ANH
10:15 TIẾNG ANH
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 23/06/2020 16:45
Trở lên trên đỉnh
THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
TT THÚY
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7
7:00 12A4 12A4 12A3 12A3
LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ
7:45
8:40 12A3 12A5 12A4 12A4
LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ
9:25 12A3 12A5 12A5
10:15 12A5 LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ
LỊCH SỬ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 23/06/2020 16:45
Trở lên trên đỉnh
THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
NTT HẰNG
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7
7:00 12A4 12A5 12A5 12A5
GDCD GDCD GDCD GDCD
7:45 12A5 12A3
8:40 GDCD 12A4 12A3 GDCD
GDCD GDCD
9:25 12A3 12A4 12A4
10:15 GDCD 12A3 GDCD GDCD
GDCD
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 23/06/2020 16:45
Trở lên trên đỉnh
THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
VTH LAN
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7
7:00 12A5 12A5 12A5 12A4
ĐỊA LÍ ĐỊA LÍ ĐỊA LÍ ĐỊA LÍ
7:45
8:40 12A4 12A3 12A3 12A5
ĐỊA LÍ ĐỊA LÍ ĐỊA LÍ ĐỊA LÍ
9:25 12A3 12A4 12A3
10:15 ĐỊA LÍ 12A4 ĐỊA LÍ ĐỊA LÍ
ĐỊA LÍ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 23/06/2020 16:45

THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

12A3 Nhóm con tự động
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7
7:00 TIẾNG ANH TOÁN TOÁN TIẾNG ANH LỊCH SỬ LỊCH SỬ
PT LY TTT AN TTT AN PT LY TT THÚY TT THÚY
7:45 GDCD
8:40 LỊCH SỬ ĐỊA LÍ ĐỊA LÍ NGỮ VĂN GDCD NTT HẰNG
TT THÚY VTH LAN VTH LAN TTK GIANG NTT HẰNG
9:25 ĐỊA LÍ LỊCH SỬ GDCD ĐỊA LÍ NGỮ VĂN
10:15 VTH LAN TT THÚY NTT HẰNG GDCD VTH LAN TTK GIANG
NTT HẰNG
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 23/06/2020 16:45
Trở lên trên đỉnh
THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
12A4 Nhóm con tự động
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7
7:00 LỊCH SỬ LỊCH SỬ GDCD NGỮ VĂN ĐỊA LÍ NGỮ VĂN
TT THÚY TT THÚY NTT HẰNG TTK GIANG VTH LAN TTK GIANG
7:45 TOÁN
8:40 ĐỊA LÍ TIẾNG ANH TLX HẠNH GDCD LỊCH SỬ LỊCH SỬ
VTH LAN H WER NTT HẰNG TT THÚY TT THÚY
9:25 TIẾNG ANH ĐỊA LÍ TOÁN GDCD GDCD
10:15 H WER ĐỊA LÍ VTH LAN TLX HẠNH NTT HẰNG NTT HẰNG
VTH LAN
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 23/06/2020 16:45
Trở lên trên đỉnh
THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
12A5 Nhóm con tự động
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7
7:00 ĐỊA LÍ ĐỊA LÍ ĐỊA LÍ GDCD GDCD GDCD
VTH LAN VTH LAN VTH LAN NTT HẰNG NTT HẰNG NTT HẰNG
7:45 GDCD TOÁN NGỮ VĂN
8:40 TIẾNG ANH LỊCH SỬ NTT HẰNG TLX HẠNH ĐỊA LÍ LX LẬP
PT LY TT THÚY VTH LAN
9:25 NGỮ VĂN TOÁN TIẾNG ANH LỊCH SỬ LỊCH SỬ
10:15 LỊCH SỬ LX LẬP TLX HẠNH PT LY TT THÚY TT THÚY
TT THÚY
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.18.2 vào lúc 23/06/2020 16:45