Thời khóa biểu GV tuần 29

Lượt xem:

Đọc bài viết

 
TLX HẠNH  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 -x- 12a4
TOÁN
12a4
TOÁN
11a1
TOÁN
12a1
TOÁN
7:52 -x- 11a1
TOÁN
8:52 -x- 12a1
TOÁN
12a6
TOÁN
-x-
9:37 -x- 12a6
TOÁN
-x- -x- -x- -x-
10:22 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
TTT AN  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 -x- 12a3
TOÁN
12a2
TOÁN
12a2
TOÁN
12a5
TOÁN
7:52 -x- 12a5
TOÁN
8:52 10a1
TOÁN
-x- 10a1
TOÁN
-x-
9:37 -x- -x- -x- -x- -x-
10:22 12a3
TOÁN
-x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 

 

 
NTC NHA  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 10a2
CC
10a2
TOÁN
-x- -x- 10a2
TOÁN
11a3
TOÁN
7:52 10a2
SHL
-x- -x-
8:52 11a2
TOÁN
-x- -x- -x-
9:37 11a3
TOÁN
-x- -x- 11a2
TOÁN
-x-
10:22 -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
NM HÙNG  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 10a6
CC
-x- -x- -x- -x- -x-
7:52 10a6
SHL
-x- 10a4
TOÁN
10a4
TOÁN
-x-
8:52 -x- -x- 10a6
TOÁN
10a6
TOÁN
-x-
9:37 -x- -x- 11a5
TOÁN
11a5
TOÁN
11a5
TOÁN
-x-
10:22 -x- -x- 10a6
TOÁN
10a4
TOÁN
11a5
TOÁN
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 

 

 
NC LỘC  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 10a3
CC
-x- -x- 10a5
TOÁN
10a5
TOÁN
7:52 10a3
SHL
-x- -x- 11a4
TOÁN
8:52 -x- -x- -x- 10a3
TOÁN
9:37 -x- -x- 11a4
TOÁN
-x- 10a3
TOÁN
10:22 -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
NTT TUYỀN  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 12a5
12a6
11a1
-x- -x-
7:52 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
8:52 11a1
12a3
-x- -x-
9:37 12a6
12a3
11a2
-x- -x-
10:22 12a5
11a2
11a5
11a5
-x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 

 

 
LM SÁNG  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 -x- -x- -x- -x- 12a1
-x-
7:52 -x- 12a1
-x- 10a5
-x-
8:52 -x- 12a2
12a4
-x- 12a2
-x-
9:37 -x- 10a1
10a2
-x- 10a2
-x-
10:22 -x- 12a4
10a5
-x- 10a1
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
LTM SA  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 11a4
CC
11a3
-x- -x- -x- 10a4
7:52 11a4
SHL
11a4
-x- -x- -x- 10a3
8:52 11a4
10a3
-x- -x- -x- 10a6
9:37 11a3
-x- -x- -x-
10:22 10a4
10a6
-x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 

 

 
PV THANH  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 -x- -x- 12a1
HÓA
10a2
HÓA
12a6
HÓA
12a6
HÓA
7:52 -x- -x- 10a5
HÓA
12a1
HÓA
12a3
HÓA
10a4
HÓA
8:52 -x- -x- 12a3
HÓA
10a4
HÓA
10a2
HÓA
9:37 -x- -x- 10a5
HÓA
10:22 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
TTX QUỲNH  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 10a1
CC
-x- -x- 11a2
HÓA
-x- 11a4
HÓA
7:52 10a1
SHL
-x- -x- 10a3
HÓA
-x- 10a1
HÓA
8:52 10a3
HÓA
-x- -x- 11a4
HÓA
-x- 11a2
HÓA
9:37 10a6
HÓA
-x- -x- 10a1
HÓA
-x-
10:22 -x- -x- 10a6
HÓA
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 

 

 
NS CƯỜNG  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 11a5
CC
12a2
HÓA
-x- -x- 12a4
HÓA
12a2
HÓA
7:52 11a5
SHL
12a5
HÓA
-x- -x- 11a5
HÓA
8:52 11a5
HÓA
-x- -x- 11a3
HÓA
9:37 12a5
HÓA
12a4
HÓA
-x- -x- 11a3
HÓA
10:22 11a1
HÓA
-x- -x- 11a1
HÓA
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
PT SĨ  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 11a2
CC
-x- -x- -x- -x- -x-
7:52 11a2
SHL
-x- -x- 11a3
SINH
-x-
8:52 12a5
SINH
-x- -x- 11a2
SINH
-x-
9:37 12a2
SINH
-x- -x- 10a2
CN
-x-
10:22 -x- -x- 10a1
CN
11a4
SINH
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 

 

 
BTQ NGA  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 11a1
CC
-x- -x- -x- -x- -x-
7:52 11a1
SHL
11a1
SINH
-x- -x- 12a1
SINH
10a6
SINH
8:52 -x- 12a6
SINH
-x- -x- 10a1
SINH
11a5
SINH
9:37 -x- 12a1
SINH
-x- -x-
10:22 -x- 10a5
CN
-x- -x- 10a6
CN
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
Y KHUYÊN  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 12a3
CC
-x- 12a4
SINH
-x- 10a3
CN
12a3
SINH
7:52 12a3
SHL
-x- -x-
8:52 -x- -x- -x- 10a5
SINH
10a4
SINH
9:37 -x- -x- 10a3
SINH
-x- 10a4
CN
10:22 -x- -x- 10a2
SINH
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 

 

 
LX LẬP  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 12a5
CC
12a6
VĂN
12a5
VĂN
12a6
VĂN
10a6
VĂN
10a6
VĂN
7:52 12a5
SHL
10a6
VĂN
8:52 -x- 10a5
VĂN
10a5
VĂN
10a5
VĂN
12a5
VĂN
-x-
9:37 -x- -x- -x- -x- -x-
10:22 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
NTT TRANG  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 -x- 11a5
VĂN
12a1
VĂN
11a5
VĂN
11a2
VĂN
7:52 -x- 11a2
VĂN
12a4
VĂN
8:52 12a4
VĂN
-x- 11a2
VĂN
11a5
VĂN
-x-
9:37 12a1
VĂN
-x- -x- -x- -x- -x-
10:22 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 

 

 
TTK GIANG  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 11a3
VĂN
-x- -x-
7:52 11a3
VĂN
11a4
VĂN
-x- -x-
8:52 11a1
VĂN
10a4
VĂN
10a4
VĂN
-x- -x-
9:37 11a4
VĂN
11a1
VĂN
11a1
VĂN
-x- -x-
10:22 11a3
VĂN
10a4
VĂN
11a4
VĂN
-x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
NĐ MẬU  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 12a2
CC
10a3
VĂN
12a2
VĂN
10a3
VĂN
12a3
VĂN
10a2
VĂN
7:52 12a2
SHL
12a3
VĂN
10a3
VĂN
8:52 12a2
VĂN
10a2
VĂN
-x-
9:37 -x- -x- -x- -x-
10:22 10a2
VĂN
-x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 

 

 
H KACHIA  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 -x- 10a1
VĂN
-x- -x- -x- -x-
7:52 -x- -x- 10a1
VĂN
-x- -x-
8:52 -x- -x- -x- -x- -x-
9:37 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
10:22 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
TT THÚY  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 10a4
CC
-x- 10a2
SỬ
-x- 10a4
SỬ
-x-
7:52 10a4
SHL
-x- 10a1
SỬ
-x- 10a1
SỬ
-x-
8:52 10a6
SỬ
-x- 10a6
SỬ
-x- -x-
9:37 10a4
SỬ
-x- 10a5
SỬ
-x- 10a5
SỬ
-x-
10:22 10a3
SỬ
-x- 10a3
SỬ
-x- 10a2
SỬ
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 

 

 
H BÉ  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 11a3
CC
-x- -x- -x- 11a2
SỬ
12a4
SỬ
7:52 11a3
SHL
-x- -x- -x- 11a5
SỬ
8:52 12a1
SỬ
-x- -x- -x- 12a3
SỬ
11a1
SỬ
9:37 12a5
SỬ
-x- -x- 11a4
SỬ
10:22 12a6
SỬ
12a2
SỬ
-x- -x- 11a3
SỬ
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
VTH LAN  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
7:52 12a6
ĐỊA
12a4
ĐỊA
12a3
ĐỊA
12a5
ĐỊA
-x-
8:52 12a3
ĐỊA
12a6
ĐỊA
12a1
ĐỊA
12a1
ĐỊA
-x-
9:37 12a4
ĐỊA
12a2
ĐỊA
-x-
10:22 12a2
ĐỊA
12a5
ĐỊA
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 

 

 
NT HƯỜNG  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 -x- -x- 10a1
ĐỊA
11a4
ĐỊA
-x-
7:52 -x- -x- 10a6
ĐỊA
-x-
8:52 10a2
ĐỊA
-x- -x- 11a3
ĐỊA
-x-
9:37 10a3
ĐỊA
-x- -x- 11a2
ĐỊA
11a1
ĐỊA
-x-
10:22 11a5
ĐỊA
-x- -x- 10a5
ĐỊA
10a4
ĐỊA
-x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
NTT HẰNG  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 12a1
GDCD
10a1
GDCD
10a6
GDCD
-x- -x-
7:52 12a4
GDCD
10a2
GDCD
11a1
GDCD
-x- -x-
8:52 12a6
GDCD
12a5
GDCD
12a2
GDCD
11a3
GDCD
-x- -x-
9:37 11a5
GDCD
10a4
GDCD
11a4
GDCD
-x- -x-
10:22 10a5
GDCD
12a3
GDCD
11a2
GDCD
10a3
GDCD
-x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 

 

 
PT LY  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 12a3
T A
-x- 12a3
T A
-x- -x-
7:52 -x- 11a5
T A
-x- -x-
8:52 11a5
T A
12a4
T A
-x- 12a4
T A
-x- -x-
9:37 12a3
T A
11a5
T A
-x- -x- -x- -x-
10:22 12a4
T A
11a5
T A
-x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
ĐTP THẢO  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 10a5
T A
10a6
T A
10a5
T A
-x- -x-
7:52 12a2
T A
12a1
T A
12a2
T A
-x- -x-
8:52 10a5
T A
10a6
T A
-x- -x-
9:37 -x- -x- -x- -x-
10:22 10a6
T A
12a1
T A
-x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  

 

 
H NOAN  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 11a2
T A
10a4
T A
10a4
T A
-x- -x-
7:52 11a2
T A
-x- -x-
8:52 11a3
T A
10a2
T A
10a2
T A
-x- -x-
9:37 10a2
T A
11a3
T A
11a3
T A
-x- -x-
10:22 10a4
T A
11a2
T A
-x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
H WER  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 12a6
CC
-x- 11a1
T A
12a5
T A
12a5
T A
11a1
T A
7:52 12a6
SHL
-x- 12a6
T A
12a6
T A
8:52 -x- -x- 12a5
T A
12a6
T A
11a1
T A
-x-
9:37 -x- -x- -x- -x- -x-
10:22 -x- -x- -x- 11a1
T A
-x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 

 

 
NQ KHẢI  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 11a4
T A
-x- -x- 10a3
T A
7:52 10a3
T A
10a3
T A
-x- -x- 11a4
T A
8:52 11a4
T A
-x- -x-
9:37 10a1
T A
-x- -x-
10:22 10a1
T A
10a1
T A
-x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
VC ĐỨC  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
7:52 -x- 10a4
GDQP
10a6
GDQP
10a5
GDQP
-x- -x-
8:52 -x- 10a1
GDQP
11a5
GDQP
10a3
GDQP
-x- -x-
9:37 -x- 10a2
GDQP
-x- -x-
10:22 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 

 

 
NN KHỞI  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 -x- 11a1
GDQP
11a2
GDQP
-x- -x- -x-
7:52 -x- 11a3
GDQP
-x- -x- -x-
8:52 -x- -x- -x- -x-
9:37 -x- 11a4
GDQP
-x- -x- -x-
10:22 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
NV BA  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 -x- 11a4
TD
11a3
TD
11a4
TD
11a3
TD
11a5
TD
7:52 -x- 10a2
TD
-x- 10a2
TD
11a2
TD
11a1
TD
8:52 -x- 11a2
TD
-x- 11a1
TD
11a5
TD
10a1
TD
9:37 -x- 10a3
TD
-x- 10a3
TD
10a1
TD
10:22 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 

 

 
Y KHỐI  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 -x- 10a6
TD
10a5
TD
-x- -x- -x-
7:52 -x- 10a5
TD
-x- -x- -x-
8:52 -x- 10a4
TD
-x- -x- -x-
9:37 -x- 10a4
TD
10a6
TD
-x- -x- -x-
10:22 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
TV MINH  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 11a5
CN
-x- 11a5
CN
-x- -x-
7:52 -x- 11a4
CN
-x- -x-
8:52 11a3
CN
-x- 11a2
CN
-x- -x-
9:37 11a1
CN
-x- 11a1
CN
-x- -x-
10:22 11a2
CN
11a4
CN
-x- 11a3
CN
-x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  

 

 
TTM LINH  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 12a1
CC
7:52 12a1
SHL
8:52
9:37
10:22
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  
 
PT PHƯƠNG  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 12a4
CC
10a4
TIN
10a3
TIN
-x- -x- -x-
7:52 12a4
SHL
11a5
TIN
-x- -x- -x-
8:52 10a4
TIN
11a3
TIN
-x- -x- -x-
9:37 11a2
TIN
-x- -x- -x-
10:22 11a4
TIN
10a3
TIN
11a1
TIN
-x- -x- -x-
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20  

 

 
NA TÚ  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday  
07:05 10a5
CC
-x- -x- -x- 10a1
TIN
10a1
TIN
7:52 10a5
SHL
-x- -x- -x-
8:52 -x- -x- -x- -x- 10a2
TIN
10a5
TIN
9:37 -x- -x- -x- 10a6
TIN
10a6
TIN
10:22 -x- -x- -x- 10a2
TIN
10a5
TIN
TKB tạoravới FET phiênbản 5.18.2 vàolúc 26/02/2019 15:20