THỜI KHÓA BIỂU GV – HS TUẦN 1 NH 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

TLX Hạnh
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- 10A3
Toán
12A4
Toán
10A3
Toán
12A5
Toán
12A1
Toán
07:53 -x- 12A4
Toán
12A1
Toán
12A4
Toán
08:52 -x- 12A5
Toán
12A1
Toán
12A5
Toán
09:39 -x- 10A4
Toán
10:39 -x- 10A4
Toán
TTT An
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- -x- -x- -x- -x- 11A5
Toán
07:53 11A4
Toán
11A6
Toán
11A4
Toán
11A1
Toán
11A6
Toán
08:52 11A6
Toán
11A5
Toán
11A5
Toán
09:39 11A1
Toán
11A4
Toán
12A3
Toán
12A2
Toán
12A2
Toán
10:39 12A3
Toán
11A1
Toán
12A2
Toán
12A3
Toán

  

NTC Nha
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A2
Chào cờ
11A3
Toán
11A2
Toán
10A2
Toán
-x- 10A5
Toán
07:53 11A2
SHL
10A5
Toán
10A2
Toán
-x- 11A3
Toán
08:52 11A2
Toán
11A3
Toán
11A2
Toán
-x-
09:39 10A1
Toán
10A6
Toán
-x-
10:39 10A6
Toán
10A1
Toán
-x-
NTT Tuyền
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 12A2
10A2
-x- -x- -x-
07:53 12A4
-x- -x- -x-
08:52 12A2
10A1
-x- -x- -x-
09:39 10A1
10A2
12A1
-x- -x- -x-
10:39 12A1
12A4
-x- -x- -x-

  

LM Sáng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A4
Chào cờ
12A5
12A3
10A4
11A2
-x-
07:53 10A4
SHL
-x-
08:52 11A1
12A3
11A1
10A4
-x-
09:39 12A5
-x-
10:39 11A2
-x-
LTM Sa
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A5
10A3
-x- 11A3
-x-
07:53 10A6
11A5
-x- 10A6
-x-
08:52 11A4
10A5
-x- 10A3
-x-
09:39 11A3
11A6
-x- -x-
10:39 11A6
11A5
11A4
-x- -x-

  

PV Thanh
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A5
Chào cờ
-x- 11A4
Hóa
10A5
Hóa
10A1
Hóa
10A3
Hóa
07:53 10A5
SHL
-x- 10A1
Hóa
11A2
Hóa
11A5
Hóa
08:52 -x- 10A3
Hóa
10A5
Hóa
11A4
Hóa
09:39 -x- 11A2
Hóa
11A5
Hóa
10:39 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
NS Cường
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 12A3
Chào cờ
10A4
Hóa
-x- 12A3
Hóa
-x- 10A6
Hóa
07:53 12A3
SHL
12A1
Hóa
-x- -x-
08:52 12A5
Hóa
10A6
Hóa
-x- 10A4
Hóa
-x- 10A2
Hóa
09:39 -x- 12A5
Hóa
-x- 12A1
Hóa
10:39 10A2
Hóa
12A3
Hóa
-x- -x-

  

TTX Quỳnh
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 12A2
Chào cờ
11A1
Hóa
12A2
Hóa
-x- -x-
07:53 12A2
SHL
11A3
Hóa
-x- -x-
08:52 12A4
Hóa
11A3
Hóa
11A6
Hóa
12A2
Hóa
-x- -x-
09:39 12A4
Hóa
-x- -x-
10:39 11A1
Hóa
11A6
Hóa
-x- -x-
PT Sĩ
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 11A3
Sinh
-x- 12A5
Sinh
-x- 12A2
Sinh
08:52 12A3
Sinh
12A2
Sinh
-x- 12A3
Sinh
-x-
09:39 11A1
Sinh
-x- 11A1
Sinh
-x- 12A5
Sinh
10:39 11A3
Sinh
10A6
CNNN
-x- 10A6
CNNN
-x-

  

BTQ Nga
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 12A1
Chào cờ
10A1
CNNN
12A1
Sinh
-x- 10A2
CNNN
12A4
Sinh
07:53 12A1
SHL
10A3
Sinh
-x- 12A4
Sinh
10A1
CNNN
08:52 12A1
Sinh
10A2
Sinh
10A1
Sinh
-x- 10A3
CNNN
09:39 10A3
CNNN
10A2
CNNN
-x-
10:39 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Y Khuyên
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A5
Sinh
11A6
Sinh
10A6
Sinh
11A4
Sinh
-x-
07:53 10A4
CNNN
11A4
Sinh
10A4
Sinh
-x-
08:52 -x- 11A2
Sinh
10A4
CNNN
11A6
Sinh
-x-
09:39 -x- 10A5
CNNN
10A5
CNNN
-x-
10:39 -x- 10A5
Sinh
11A5
Sinh
11A2
Sinh
-x-

  

TV Minh
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A3
Chào cờ
12A1
CNCN
-x- 12A5
CNCN
12A3
CNCN
11A3
CNCN
07:53 11A3
SHL
11A5
CNCN
-x- -x- -x- 12A1
CNCN
08:52 -x- 11A6
CNCN
-x- 12A4
CNCN
11A2
CNCN
11A1
CNCN
09:39 -x- 12A4
CNCN
-x- 11A4
CNCN
10:39 -x- 12A5
CNCN
-x- 12A2
CNCN
12A2
CNCN
12A3
CNCN
TTM Linh
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 -x- -x- -x- -x- -x-
08:52 10A5
Tin
-x- -x- -x- -x- -x-
09:39 10A5
Tin
-x- -x- -x- -x- -x-
10:39 -x- -x- -x- -x- -x-

  

PT Phương
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A1
Chào cờ
-x- 11A1
Tin
11A3
Tin
-x- -x-
07:53 11A1
SHL
-x- 11A3
Tin
11A2
Tin
-x- -x-
08:52 -x- 11A4
Tin
11A1
Tin
-x- -x-
09:39 -x- -x- -x-
10:39 -x- 11A2
Tin
11A4
Tin
-x- -x-
NA Tú
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- -x- 10A1
Tin
11A6
Tin
10A1
Tin
07:53 -x- -x- 10A6
Tin
10A3
Tin
10A2
Tin
08:52 10A3
Tin
-x- -x- 10A2
Tin
10A6
Tin
11A5
Tin
09:39 11A6
Tin
-x- -x- 10A4
Tin
10:39 10A4
Tin
-x- -x- 11A5
Tin

  

LX Lập
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 12A5
Chào cờ
-x- 10A5
Văn
12A2
Văn
10A5
Văn
12A5
Văn
07:53 12A5
SHL
-x-
08:52 10A6
Văn
-x- 12A2
Văn
10A6
Văn
12A5
Văn
09:39 -x-
10:39 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
NTT Trang
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A4
Văn
-x- 12A4
Văn
11A1
Văn
-x-
07:53 11A1
Văn
-x- 11A4
Văn
-x-
08:52 11A4
Văn
-x- 12A1
Văn
-x-
09:39 12A1
Văn
-x- 12A4
Văn
-x-
10:39 -x- 11A1
Văn
-x-

  

TTK Giang
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A5
Chào cờ
11A2
Văn
-x- 11A5
Văn
11A5
Văn
11A2
Văn
07:53 11A5
SHL
-x-
08:52 -x- -x- 12A3
Văn
12A3
Văn
09:39 -x- 11A3
Văn
-x- 11A3
Văn
10:39 -x- -x-
NĐ Mậu
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A6
Chào cờ
11A6
Văn
10A1
Văn
11A6
Văn
10A4
Văn
-x-
07:53 11A6
SHL
-x-
08:52 10A1
Văn
-x-
09:39 10A3
Văn
10A4
Văn
10A3
Văn
-x-
10:39 -x-

  

VTH Lan
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 12A4
Chào cờ
-x- -x- -x- -x- -x-
07:53 12A4
SHL
12A5
Địa
12A3
Địa
-x- 11A6
Địa
-x-
08:52 11A5
Địa
-x- 11A3
Địa
-x-
09:39 12A4
Địa
11A2
Địa
-x- -x-
10:39 11A4
Địa
11A1
Địa
-x- -x-
NT Hường
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 10A1
Địa
-x- 10A1
Địa
10A6
Địa
08:52 10A4
Địa
10A4
Địa
-x- 10A5
Địa
10A2
Địa
10A5
Địa
09:39 12A2
Địa
10A6
Địa
-x- 10A2
Địa
12A1
Địa
10:39 10A3
Địa
-x- 10A3
Địa

  

TT Thúy
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A3
Chào cờ
12A4
Sử
-x- -x- 12A4
Sử
12A2
Sử
07:53 10A3
SHL
10A3
Sử
-x- -x- 12A3
Sử
12A3
Sử
08:52 -x- 12A1
Sử
-x- -x- 12A2
Sử
12A1
Sử
09:39 -x- 12A5
Sử
-x- -x-
10:39 -x- -x- -x- 12A5
Sử
H Bé
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A6
Chào cờ
-x- 11A3
Sử
11A4
Sử
-x- 11A6
Sử
07:53 10A6
SHL
-x- -x- 10A4
Sử
08:52 10A1
Sử
-x- 10A6
Sử
-x- 11A2
Sử
09:39 -x- 11A1
Sử
-x-
10:39 11A5
Sử
-x- 10A2
Sử
10A5
Sử
-x-

  

NTT Hằng
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A6
GDCD
11A5
GDCD
11A2
GDCD
-x- 12A3
GDCD
07:53 11A1
GDCD
10A5
GDCD
-x-
08:52 10A3
GDCD
12A5
GDCD
11A6
GDCD
-x- 10A4
GDCD
09:39 11A4
GDCD
10A1
GDCD
12A2
GDCD
-x-
10:39 10A2
GDCD
11A3
GDCD
12A1
GDCD
-x- 12A4
GDCD
PT Ly
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 12A3
Tiếng Anh
12A5
Tiếng Anh
-x- 12A2
Tiếng Anh
-x-
07:53 -x- -x-
08:52 -x- -x-
09:39 12A5
Tiếng Anh
12A2
Tiếng Anh
12A3
Tiếng Anh
-x- -x-
10:39 -x- -x-

  

NQ Khải
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 -x- 11A1
Tiếng Anh
-x- 11A1
Tiếng Anh
07:53 -x- 11A2
Tiếng Anh
-x-
08:52 -x- -x-
09:39 11A2
Tiếng Anh
-x- 11A6
Tiếng Anh
11A6
Tiếng Anh
-x-
10:39 -x- -x-
ĐTP Thảo
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A1
Chào cờ
-x- 10A4
Tiếng Anh
-x- 10A3
Tiếng Anh
10A4
Tiếng Anh
07:53 10A1
SHL
-x- 10A4
Tiếng Anh
-x- 11A3
Tiếng Anh
10A3
Tiếng Anh
08:52 11A3
Tiếng Anh
-x- 10A3
Tiếng Anh
11A3
Tiếng Anh
10A1
Tiếng Anh
10A1
Tiếng Anh
09:39 10A4
Tiếng Anh
-x- 11A3
Tiếng Anh
10A3
Tiếng Anh
10:39 10A1
Tiếng Anh
-x- 10A1
Tiếng Anh

  

H Noan
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A2
Chào cờ
-x- 10A6
Tiếng Anh
-x- 10A6
Tiếng Anh
10A2
Tiếng Anh
07:53 10A2
SHL
-x- 10A6
Tiếng Anh
-x- 10A2
Tiếng Anh
10A5
Tiếng Anh
08:52 -x- 10A2
Tiếng Anh
11A5
Tiếng Anh
11A5
Tiếng Anh
10A6
Tiếng Anh
09:39 11A5
Tiếng Anh
-x- 11A5
Tiếng Anh
10A5
Tiếng Anh
10:39 10A5
Tiếng Anh
-x- 10A5
Tiếng Anh
10A2
Tiếng Anh
H Wer
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 11A4
Chào cờ
-x- -x- 12A1
Tiếng Anh
12A1
Tiếng Anh
11A4
Tiếng Anh
07:53 11A4
SHL
-x- -x-
08:52 -x- -x- 12A4
Tiếng Anh
09:39 11A4
Tiếng Anh
-x- -x- 12A4
Tiếng Anh
10:39 -x- -x-

  

H Kachia
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 10A2
Văn
-x- -x- -x- -x-
07:53 -x- -x- -x- -x-
08:52 10A2
Văn
-x- -x- -x- -x-
09:39 -x- -x- -x- -x-
10:39 -x- -x- -x- -x-

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP

12A1     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
BTQ Nga
CNCN
TV Minh
Sinh
BTQ Nga
Tiếng Anh
H Wer
Tiếng Anh
H Wer
Toán
TLX Hạnh
07:53 SHL
BTQ Nga
Hóa
NS Cường
Toán
TLX Hạnh
CNCN
TV Minh
08:52 Sinh
BTQ Nga
Sử
TT Thúy
Văn
NTT Trang
Toán
TLX Hạnh
Sử
TT Thúy
09:39 Văn
NTT Trang

NTT Tuyền
Địa
NT Hường
Hóa
NS Cường
10:39
NTT Tuyền
GDCD
NTT Hằng
12A2     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
TTX Quỳnh

NTT Tuyền
Hóa
TTX Quỳnh
Văn
LX Lập
Tiếng Anh
PT Ly
Sử
TT Thúy
07:53 SHL
TTX Quỳnh
Sinh
PT Sĩ
08:52
NTT Tuyền
Sinh
PT Sĩ
Văn
LX Lập
Hóa
TTX Quỳnh
Sử
TT Thúy
09:39 Địa
NT Hường
Tiếng Anh
PT Ly
GDCD
NTT Hằng
Toán
TTT An
Toán
TTT An
10:39 Toán
TTT An
CNCN
TV Minh
CNCN
TV Minh

  

12A3     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
NS Cường
Tiếng Anh
PT Ly

LM Sáng
Hóa
NS Cường
CNCN
TV Minh
GDCD
NTT Hằng
07:53 SHL
NS Cường
Địa
VTH Lan
Sử
TT Thúy
Sử
TT Thúy
08:52 Sinh
PT Sĩ

LM Sáng
Sinh
PT Sĩ
Văn
TTK Giang
Văn
TTK Giang
09:39 Tiếng Anh
PT Ly
Toán
TTT An
10:39 Toán
TTT An
Hóa
NS Cường
Toán
TTT An
CNCN
TV Minh
12A4     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
VTH Lan
Sử
TT Thúy
Toán
TLX Hạnh
Văn
NTT Trang
Sử
TT Thúy
Sinh
BTQ Nga
07:53 SHL
VTH Lan
Toán
TLX Hạnh

NTT Tuyền
Sinh
BTQ Nga
Toán
TLX Hạnh
08:52 Hóa
TTX Quỳnh
CNCN
TV Minh
Tiếng Anh
H Wer
09:39 Địa
VTH Lan
CNCN
TV Minh
Hóa
TTX Quỳnh
Tiếng Anh
H Wer
Văn
NTT Trang
10:39
NTT Tuyền
GDCD
NTT Hằng

  

12A5     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
LX Lập

LM Sáng
Tiếng Anh
PT Ly
CNCN
TV Minh
Toán
TLX Hạnh
Văn
LX Lập
07:53 SHL
LX Lập
Địa
VTH Lan
Sinh
PT Sĩ
08:52 Hóa
NS Cường
GDCD
NTT Hằng
Toán
TLX Hạnh
Văn
LX Lập
Toán
TLX Hạnh
09:39 Tiếng Anh
PT Ly
Sử
TT Thúy

LM Sáng
Hóa
NS Cường
Sinh
PT Sĩ
10:39 CNCN
TV Minh
Sử
TT Thúy
11A1     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
PT Phương
Hóa
TTX Quỳnh
Tin
PT Phương
Tiếng Anh
NQ Khải
Văn
NTT Trang
Tiếng Anh
NQ Khải
07:53 SHL
PT Phương
Văn
NTT Trang
GDCD
NTT Hằng
Toán
TTT An
08:52
LM Sáng

LM Sáng
Tin
PT Phương
CNCN
TV Minh
09:39 Toán
TTT An
Sinh
PT Sĩ
Sử
H Bé
Sinh
PT Sĩ
-x- -x-
10:39 Hóa
TTX Quỳnh
Toán
TTT An
Địa
VTH Lan
Văn
NTT Trang
-x- -x-

  

11A2     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
NTC Nha
Văn
TTK Giang
Toán
NTC Nha
GDCD
NTT Hằng

LM Sáng
Văn
TTK Giang
07:53 SHL
NTC Nha
Tiếng Anh
NQ Khải
Tin
PT Phương
Hóa
PV Thanh
08:52 Toán
NTC Nha
Sinh
Y Khuyên
Toán
NTC Nha
CNCN
TV Minh
Sử
H Bé
09:39 Tiếng Anh
NQ Khải
Địa
VTH Lan
Hóa
PV Thanh
-x- -x-
10:39
LM Sáng
Tin
PT Phương
Sinh
Y Khuyên
-x- -x-
11A3     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
TV Minh
Toán
NTC Nha
Sử
H Bé
Tin
PT Phương

LTM Sa
CNCN
TV Minh
07:53 SHL
TV Minh
Sinh
PT Sĩ
Tin
PT Phương
Hóa
TTX Quỳnh
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Toán
NTC Nha
08:52 Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Hóa
TTX Quỳnh
Toán
NTC Nha
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Địa
VTH Lan
09:39
LTM Sa
Văn
TTK Giang
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Văn
TTK Giang
-x- -x-
10:39 Sinh
PT Sĩ
GDCD
NTT Hằng
-x- -x-

  

11A4     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
H Wer
Văn
NTT Trang
Hóa
PV Thanh
Sử
H Bé
Sinh
Y Khuyên
Tiếng Anh
H Wer
07:53 SHL
H Wer
Toán
TTT An
Sinh
Y Khuyên
Toán
TTT An
Văn
NTT Trang
08:52 Văn
NTT Trang

LTM Sa
Tin
PT Phương
Hóa
PV Thanh
09:39 Tiếng Anh
H Wer
GDCD
NTT Hằng
Toán
TTT An
CNCN
TV Minh
-x- -x-
10:39 Địa
VTH Lan

LTM Sa
Tin
PT Phương
-x- -x-
11A5     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
TTK Giang
Sinh
Y Khuyên
GDCD
NTT Hằng
Văn
TTK Giang
Văn
TTK Giang
Toán
TTT An
07:53 SHL
TTK Giang
CNCN
TV Minh

LTM Sa
Hóa
PV Thanh
08:52 Địa
VTH Lan
Toán
TTT An
Toán
TTT An
Tiếng Anh
H Noan
Tiếng Anh
H Noan
Tin
NA Tú
09:39 Tiếng Anh
H Noan
Tiếng Anh
H Noan
Hóa
PV Thanh
-x- -x-
10:39 Sử
H Bé

LTM Sa
Sinh
Y Khuyên
Tin
NA Tú
-x- -x-

  

11A6     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
NĐ Mậu
Văn
NĐ Mậu
Sinh
Y Khuyên
Văn
NĐ Mậu
Tin
NA Tú
Sử
H Bé
07:53 SHL
NĐ Mậu
Toán
TTT An
Địa
VTH Lan
Toán
TTT An
08:52 Toán
TTT An
CNCN
TV Minh
Hóa
TTX Quỳnh
GDCD
NTT Hằng
Sinh
Y Khuyên
09:39 Tin
NA Tú

LTM Sa
Tiếng Anh
NQ Khải
Tiếng Anh
NQ Khải
-x- -x-
10:39
LTM Sa
Hóa
TTX Quỳnh
-x- -x-
10A1     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
ĐTP Thảo
CNNN
BTQ Nga
Văn
NĐ Mậu
Tin
NA Tú
Hóa
PV Thanh
Tin
NA Tú
07:53 SHL
ĐTP Thảo
Địa
NT Hường
Hóa
PV Thanh
Địa
NT Hường
CNNN
BTQ Nga
08:52 Sử
H Bé

NTT Tuyền
Sinh
BTQ Nga
Văn
NĐ Mậu
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
09:39
NTT Tuyền
Toán
NTC Nha
GDCD
NTT Hằng
-x- -x-
10:39 Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Toán
NTC Nha
-x- -x-

  

10A2     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
H Noan
Văn
H Kachia

NTT Tuyền
Toán
NTC Nha
CNNN
BTQ Nga
Tiếng Anh
H Noan
07:53 SHL
H Noan
Toán
NTC Nha
Tiếng Anh
H Noan
Tin
NA Tú
08:52 Văn
H Kachia
Sinh
BTQ Nga
Tiếng Anh
H Noan
Tin
NA Tú
Địa
NT Hường
Hóa
NS Cường
09:39
NTT Tuyền
CNNN
BTQ Nga
Địa
NT Hường
-x- -x-
10:39 Hóa
NS Cường
GDCD
NTT Hằng
Sử
H Bé
Tiếng Anh
H Noan
-x- -x-
10A3     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
TT Thúy
Toán
TLX Hạnh

LTM Sa
Toán
TLX Hạnh
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Hóa
PV Thanh
07:53 SHL
TT Thúy
Sử
TT Thúy
Sinh
BTQ Nga
Tin
NA Tú
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
08:52 Tin
NA Tú
GDCD
NTT Hằng
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Hóa
PV Thanh

LTM Sa
CNNN
BTQ Nga
09:39 Văn
NĐ Mậu
CNNN
BTQ Nga
Văn
NĐ Mậu
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
-x- -x-
10:39 Địa
NT Hường
Địa
NT Hường
-x- -x-

  

10A4     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
LM Sáng
Hóa
NS Cường
Tiếng Anh
ĐTP Thảo

LM Sáng
Văn
NĐ Mậu
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
07:53 SHL
LM Sáng
CNNN
Y Khuyên
Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Sinh
Y Khuyên
Sử
H Bé
08:52 Địa
NT Hường
Địa
NT Hường
CNNN
Y Khuyên
Hóa
NS Cường

LM Sáng
GDCD
NTT Hằng
09:39 Tiếng Anh
ĐTP Thảo
Văn
NĐ Mậu
Toán
TLX Hạnh
Tin
NA Tú
-x- -x-
10:39 Tin
NA Tú
Toán
TLX Hạnh
-x- -x-
10A5     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
PV Thanh

LTM Sa
Văn
LX Lập
Hóa
PV Thanh
Văn
LX Lập
Toán
NTC Nha
07:53 SHL
PV Thanh
Toán
NTC Nha
GDCD
NTT Hằng
Tiếng Anh
H Noan
08:52 Tin
TTM Linh

LTM Sa
Địa
NT Hường
Hóa
PV Thanh
Địa
NT Hường
09:39 Tin
TTM Linh
CNNN
Y Khuyên
CNNN
Y Khuyên
Tiếng Anh
H Noan
-x- -x-
10:39 Tiếng Anh
H Noan
Sinh
Y Khuyên
Tiếng Anh
H Noan
Sử
H Bé
-x- -x-

  

10A6     
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Sarturday
07:05 Chào cờ
H Bé
GDCD
NTT Hằng
Tiếng Anh
H Noan
Sinh
Y Khuyên
Tiếng Anh
H Noan
Hóa
NS Cường
07:53 SHL
H Bé

LTM Sa
Tiếng Anh
H Noan
Tin
NA Tú

LTM Sa
Địa
NT Hường
08:52 Văn
LX Lập
Hóa
NS Cường
Sử
H Bé
Văn
LX Lập
Tin
NA Tú
Tiếng Anh
H Noan
09:39 Địa
NT Hường
Toán
NTC Nha
-x- -x-
10:39 Toán
NTC Nha
CNNN
PT Sĩ
CNNN
PT Sĩ
-x- -x-