THỜI KHÓA BIỂU GV – HS ÁP DỤNG TỪ TUẦN 21

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN

 
TLX Hạnh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 12A6
Toán
12A4
Toán
12A6
Toán
-x- -x-
07:53 -x- -x- -x-
8:48 12A1
Toán
12A1
Toán
12A4
Toán
-x- -x-
9:36 -x- -x-
10:26 -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
 
TTT An  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 12A3
Toán
12A3
Toán
12A5
Toán
07:53
8:48 12A2
Toán
12A5
Toán
12A2
Toán
9:36
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
 
ĐNC Lân  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 10A6
Toán
10A3
Toán
10A1
Toán
07:53 10A2
Toán
8:48 11A5
Toán
11A5
Toán
10A2
Toán
10A6
Toán
9:36 10A3
Toán
10:26 10A1
Toán
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
 
NQ Thắng  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 10A5
Toán
10A5
Toán
11A2
Toán
07:53 11A2
Toán
11A3
Toán
8:48 11A3
Toán
11A3
Toán
9:36 11A2
Toán
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
 
NTC Nha  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 10A4
Toán
11A1
Toán
10A4
Toán
07:53 11A4
Toán
11A4
Toán
8:48 11A1
Toán
11A4
Toán
10A4
SHL
9:36 11A1
Toán
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
 
TTM Linh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 12A1
Tin học
-x- -x- 12A2
Tin học
12A3
Tin học
07:53 12A5
Tin học
12A3
Tin học
-x- -x- 12A5
Tin học
12A6
Tin học
8:48 12A4
Tin học
12A4
Tin học
-x- -x- 12A1
Tin học
11A5
SHL
9:36 12A6
Tin học
-x- -x- 11A5
Tin học
-x-
10:26 12A2
Tin học
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
 
PT Phương  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 11A1
Tin học
-x- -x- -x- -x-
07:53 10A6
Tin học
-x- -x- -x- -x-
8:48 11A2
Tin học
-x- -x- -x- -x-
9:36 10A6
Tin học
-x- -x- -x- -x-
10:26 11A3
Tin học
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
 
NA Tú  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 10A3
Tin học
10A3
Tin học
11A4
Tin học
07:53 10A2
Tin học
10A5
Tin học
8:48 10A1
Tin học
10A4
Tin học
11A4
SHL
9:36 10A1
Tin học
10A5
Tin học
10A2
Tin học
10:26 10A4
Tin học
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
 

 

 
LX Lập  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 11A5
Ngữ Văn
12A6
Ngữ Văn
-x- -x- 11A5
Ngữ Văn
07:53 12A6
Ngữ Văn
-x- -x- 11A4
Ngữ Văn
8:48 11A4
Ngữ Văn
-x- -x- 12A6
SHL
9:36 12A4
Ngữ Văn
-x- -x- -x-
10:26 12A4
Ngữ Văn
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
NTT Trang  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Khối 10, Khối 11, Khối 12
Chào cờ đầu tuần
10A2
Ngữ Văn
10A2
Ngữ Văn
12A1
Ngữ Văn
07:53 10A3
Ngữ Văn
8:48 10A3
Ngữ Văn
9:36 12A1
Ngữ Văn
12A2
Ngữ Văn
12A2
Ngữ Văn
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
TTK Giang  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 12A5
Ngữ Văn
10A6
Ngữ Văn
10A6
Ngữ Văn
07:53 12A5
Ngữ Văn
8:48 10A5
Ngữ Văn
10A5
Ngữ Văn
12A5
SHL
9:36 12A3
Ngữ Văn
12A3
Ngữ Văn
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
NĐ Mậu  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 10A1
Ngữ Văn
10A4
Ngữ Văn
11A2
Ngữ Văn
07:53 11A3
Ngữ Văn
11A3
Ngữ Văn
8:48 11A2
Ngữ Văn
10A1
SHL
9:36 10A4
Ngữ Văn
10A1
Ngữ Văn
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
H’ Ka Chia  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 -x- 11A1
Ngữ Văn
-x- -x- -x- -x-
8:48 -x- -x- -x- -x-
9:36 -x- -x- 11A1
Ngữ Văn
-x- -x-
10:26 -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
NTT Hằng  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần -x- 12A5
GDCD
11A5
GDCD
11A4
GDCD
-x-
07:53 -x- 12A3
GDCD
12A1
GDCD
10A2
GDCD
-x-
8:48 11A1
GDCD
-x- 11A2
GDCD
10A1
GDCD
12A4
GDCD
-x-
9:36 -x- 11A3
GDCD
12A6
GDCD
-x-
10:26 -x- 12A2
GDCD
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
TT Thúy  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 12A3
Lịch sử
12A2
Lịch sử
12A4
Lịch sử
07:53 12A3
Lịch sử
11A3
Lịch sử
12A1
Lịch sử
11A5
Lịch sử
8:48 10A4
GDCD
11A4
Lịch sử
11A1
Lịch sử
9:36 12A2
Lịch sử
12A5
Lịch sử
10A3
GDCD
10:26 11A2
Lịch sử
12A6
Lịch sử
12A1
Lịch sử
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
H’ Bé Bya  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 10A5
Lịch sử
10A6
Lịch sử
-x- -x- 10A5
GDCD
07:53 10A4
Lịch sử
10A3
Lịch sử
10A4
Lịch sử
-x- -x- 10A2
Lịch sử
8:48 10A5
Lịch sử
10A6
Lịch sử
10A1
Lịch sử
-x- -x-
9:36 10A3
Lịch sử
10A1
Lịch sử
10A2
Lịch sử
-x- -x-
10:26 10A6
GDCD
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
VTH Lan  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 10A4
Địa lí
10A2
Địa lí
-x- -x- -x-
07:53 10A5
Địa lí
10A1
Địa lí
-x- -x- -x-
8:48 12A1
Địa lí
12A2
Địa lí
10A6
Địa lí
-x- -x- 12A2
SHL
9:36 12A2
Địa lí
-x- -x- -x-
10:26 10A3
Địa lí
12A1
Địa lí
-x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
NT Hường  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 12A4
Địa lí
12A5
Địa lí
-x- 12A3
Địa lí
11A5
Địa lí
8:48 11A4
Địa lí
12A5
Địa lí
12A3
Địa lí
-x- 12A6
Địa lí
12A3
SHL
9:36 11A3
Địa lí
11A2
Địa lí
11A1
Địa lí
-x- 12A4
Địa lí
10:26 12A6
Địa lí
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
PT Ly  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 10A1
Tiếng Anh
11A5
Tiếng Anh
11A4
Tiếng Anh
-x- -x-
07:53 10A1
Tiếng Anh
-x- -x-
8:48 10A2
Tiếng Anh
10A2
Tiếng Anh
11A5
Tiếng Anh
-x- -x-
9:36 10A2
Tiếng Anh
11A4
Tiếng Anh
-x- -x-
10:26 11A4
Tiếng Anh
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
NQ Khải  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 12A1
Tiếng Anh
12A1
Tiếng Anh
12A2
Tiếng Anh
07:53 12A1
Tiếng Anh
12A2
Tiếng Anh
8:48 12A3
Tiếng Anh
12A3
Tiếng Anh
9:36 12A3
Tiếng Anh
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
H’ Noan Ayun  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05  

Chào cờ đầu tuần

11A2
Tiếng Anh
11A1
Tiếng Anh
11A1
Tiếng Anh
07:53 10A5
Tiếng Anh
8:48 11A2
Tiếng Anh
10A5
Tiếng Anh
10A5
Tiếng Anh
11A2
SHL
9:36
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
H Wer Niê  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 11A3
Tiếng Anh
11A3
Tiếng Anh
-x- 11A3
Tiếng Anh
12A4
Tiếng Anh
07:53 12A4
Tiếng Anh
12A6
Tiếng Anh
-x- 12A4
Tiếng Anh
8:48 12A6
Tiếng Anh
-x- 12A5
Tiếng Anh
12A4
SHL
9:36 12A5
Tiếng Anh
-x-
10:26 12A5
Tiếng Anh
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
LTN Minh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 10A3
Tiếng Anh
10A4
Tiếng Anh
10A3
Tiếng Anh
07:53
8:48 10A6
Tiếng Anh
10A4
Tiếng Anh
10A6
Tiếng Anh
10A3
SHL
9:36
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
PV Thanh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 12A2
Hóa học
12A2
Hóa học
12A4
Hóa học
12A6
Hóa học
07:53 11A2
Hóa học
10A1
Hóa học
8:48 12A6
Hóa học
11A2
Hóa học
9:36 10A1
Hóa học
11A1
Hóa học
10:26 11A1
Hóa học
12A4
Hóa học
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
TTX Quỳnh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 12A1
Hóa học
10A2
Hóa học
12A5
Hóa học
-x-
8:48 10A4
Hóa học
12A3
Hóa học
10A3
Hóa học
-x-
9:36 12A5
Hóa học
10A4
Hóa học
10A3
Hóa học
12A1
Hóa học
-x-
10:26 10A2
Hóa học
12A3
Hóa học
-x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
Trần Lê Việt  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 11A4
Hóa học
10A6
Hóa học
10A5
Hóa học
07:53 10A5
Hóa học
11A3
Hóa học
8:48 11A5
Hóa học
11A4
Hóa học
11A5
Hóa học
9:36 10A6
Hóa học
11A3
Hóa học
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
NTT Tuyền  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 12A4
Vật lí
12A3
Vật lí
11A2
Vật lí
-x- -x-
07:53 11A2
Vật lí
11A1
Vật lí
-x- -x-
8:48 12A5
Vật lí
12A3
Vật lí
-x- 11A1
SHL
9:36 11A1
Vật lí
12A4
Vật lí
-x- -x-
10:26 12A5
Vật lí
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
LM Sáng  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 12A1
Vật lí
12A6
Vật lí
10A2
Vật lí
07:53 12A2
Vật lí
10A6
Vật lí
12A2
Vật lí
10A6
Vật lí
8:48 10A2
Vật lí
10A1
Vật lí
10A2
SHL
9:36 12A6
Vật lí
10A1
Vật lí
12A1
Vật lí
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
PTT Hương  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 11A4
Vật lí
11A5
Vật lí
11A3
Vật lí
07:53 10A3
Vật lí
10A4
Vật lí
11A4
Vật lí
10A5
Vật lí
8:48 11A3
Vật lí
10A5
SHL
9:36 10A5
Vật lí
10A3
Vật lí
10A4
Vật lí
10:26 11A5
Vật lí
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
PT Sỹ  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần
07:53
8:48 12A1
SHL
9:36
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
Y Khuyên Êban  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 10A2
Công nghệ
10A1
Công nghệ
11A3
Sinh học
10A1
Sinh học
07:53 12A2
Sinh học
10A6
Công nghệ
11A2
Sinh học
8:48 12A2
Sinh học
10A4
Sinh học
10A6
SHL
9:36 12A4
Sinh học
12A4
Sinh học
11A5
Sinh học
10A4
Công nghệ
10:26
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
BTQ Nga  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần -x- -x- -x- -x- -x-
07:53 11A1
Sinh học
-x- -x- -x- 12A6
Sinh học
12A3
Sinh học
8:48 12A5
Sinh học
10A3
Công nghệ
10A3
Sinh học
12A1
Sinh học
10A2
Sinh học
9:36 11A4
Sinh học
12A1
Sinh học
10A5
Công nghệ
12A6
Sinh học
10A6
Sinh học
10:26 10A5
Sinh học
12A3
Sinh học
12A5
Sinh học
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

 
Trần Văn Minh  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 11A2
Công nghệ
11A1
Công nghệ
12A5
Công nghệ
12A5
Công nghệ
-x-
07:53 11A5
Công nghệ
11A4
Công nghệ
12A2
Công nghệ
12A4
Công nghệ
11A5
Công nghệ
-x-
8:48 12A6
Công nghệ
12A4
Công nghệ
11A3
Công nghệ
11A1
Công nghệ
11A3
SHL
9:36 11A3
Công nghệ
12A3
Công nghệ
11A4
Công nghệ
11A2
Công nghệ
10:26 12A1
Công nghệ
12A6
Công nghệ
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A1 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 10A1
Tiếng Anh
PT Ly
10A1
Công nghệ
Y Khuyên Êban
10A1
Ngữ Văn
NĐ Mậu
10A1
Toán
ĐNC Lân
10A1
Sinh học
Y Khuyên Êban
07:53 10A1
Tiếng Anh
PT Ly
10A1
Địa lí
VTH Lan
10A1
Hóa học
PV Thanh
8:48 10A1
Tin học
NA Tú
10A1
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A1
GDCD
NTT Hằng
10A1
Vật lí
LM Sáng
10A1
SHL
NĐ Mậu
9:36 10A1
Tin học
NA Tú
10A1
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A1
Vật lí
LM Sáng
10A1
Hóa học
PV Thanh
10A1
Ngữ Văn
NĐ Mậu
-x-
10:26 -x- 10A1
Toán
ĐNC Lân
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
 

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

10A2 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 10A2
Công nghệ
Y Khuyên Êban
10A2
Địa lí
VTH Lan
10A2
Ngữ Văn
NTT Trang
10A2
Ngữ Văn
NTT Trang
10A2
Vật lí
LM Sáng
07:53 10A2
Toán
ĐNC Lân
10A2
Tin học
NA Tú
10A2
Hóa học
TTX Quỳnh
10A2
GDCD
NTT Hằng
10A2
Lịch sử
H’ Bé Bya
8:48 10A2
Vật lí
LM Sáng
10A2
Tiếng Anh
PT Ly
10A2
Tiếng Anh
PT Ly
10A2
Toán
ĐNC Lân
10A2
Sinh học
BTQ Nga
10A2
SHL
LM Sáng
9:36 10A2
Tiếng Anh
PT Ly
10A2
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A2
Tin học
NA Tú
-x-
10:26 -x- 10A2
Hóa học
TTX Quỳnh
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
  THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A3 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 10A3
Tin học
NA Tú
10A3
Tiếng Anh
LTN Minh
10A3
Toán
ĐNC Lân
10A3
Tin học
NA Tú
10A3
Tiếng Anh
LTN Minh
07:53 10A3
Vật lí
PTT Hương
10A3
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A3
Ngữ Văn
NTT Trang
8:48 10A3
Ngữ Văn
NTT Trang
10A3
Công nghệ
BTQ Nga
10A3
Sinh học
BTQ Nga
10A3
Hóa học
TTX Quỳnh
10A3
SHL
LTN Minh
9:36 10A3
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A3
Vật lí
PTT Hương
10A3
Hóa học
TTX Quỳnh
10A3
GDCD
TT Thúy
10A3
Toán
ĐNC Lân
-x-
10:26 -x- 10A3
Địa lí
VTH Lan
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
  THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A4 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 10A4
Địa lí
VTH Lan
10A4
Toán
NTC Nha
10A4
Tiếng Anh
LTN Minh
10A4
Ngữ Văn
NĐ Mậu
10A4
Toán
NTC Nha
07:53 10A4
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A4
Vật lí
PTT Hương
10A4
Lịch sử
H’ Bé Bya
8:48 10A4
Hóa học
TTX Quỳnh
10A4
GDCD
TT Thúy
10A4
Tiếng Anh
LTN Minh
10A4
Sinh học
Y Khuyên Êban
10A4
Tin học
NA Tú
10A4
SHL
NTC Nha
9:36 10A4
Ngữ Văn
NĐ Mậu
10A4
Hóa học
TTX Quỳnh
10A4
Công nghệ
Y Khuyên Êban
10A4
Vật lí
PTT Hương
-x-
10:26 -x- 10A4
Tin học
NA Tú
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
  THPT Nguyễn Thị Minh Khai
10A5 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 10A5
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A5
Toán
NQ Thắng
10A5
Toán
NQ Thắng
10A5
Hóa học
Trần Lê Việt
10A5
GDCD
H’ Bé Bya
07:53 10A5
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
10A5
Địa lí
VTH Lan
10A5
Hóa học
Trần Lê Việt
10A5
Tin học
NA Tú
10A5
Vật lí
PTT Hương
8:48 10A5
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A5
Ngữ Văn
TTK Giang
10A5
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
10A5
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
10A5
Ngữ Văn
TTK Giang
10A5
SHL
PTT Hương
9:36 10A5
Vật lí
PTT Hương
10A5
Tin học
NA Tú
10A5
Công nghệ
BTQ Nga
-x-
10:26 -x- 10A5
Sinh học
BTQ Nga
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

10A6 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 10A6
Toán
ĐNC Lân
10A6
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A6
Hóa học
Trần Lê Việt
10A6
Ngữ Văn
TTK Giang
10A6
Ngữ Văn
TTK Giang
07:53 10A6
Tin học
PT Phương
10A6
Vật lí
LM Sáng
10A6
Công nghệ
Y Khuyên Êban
10A6
Vật lí
LM Sáng
8:48 10A6
Tiếng Anh
LTN Minh
10A6
Lịch sử
H’ Bé Bya
10A6
Địa lí
VTH Lan
10A6
Tiếng Anh
LTN Minh
10A6
Toán
ĐNC Lân
10A6
SHL
Y Khuyên Êban
9:36 10A6
Tin học
PT Phương
10A6
Hóa học
Trần Lê Việt
10A6
Sinh học
BTQ Nga
-x-
10:26 -x- 10A6
GDCD
H’ Bé Bya
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
  THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A1 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 11A1
Tin học
PT Phương
11A1
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A1
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
11A1
Toán
NTC Nha
11A1
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
07:53 11A1
Sinh học
BTQ Nga
11A1
Ngữ Văn
H’ Ka Chia
11A1
Vật lí
NTT Tuyền
8:48 11A1
GDCD
NTT Hằng
11A1
Toán
NTC Nha
11A1
Lịch sử
TT Thúy
11A1
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A1
SHL
NTT Tuyền
9:36 11A1
Toán
NTC Nha
11A1
Vật lí
NTT Tuyền
11A1
Địa lí
NT Hường
11A1
Ngữ Văn
H’ Ka Chia
11A1
Hóa học
PV Thanh
-x-
10:26 -x- 11A1
Hóa học
PV Thanh
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
 

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A2 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 11A2
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A2
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
11A2
Vật lí
NTT Tuyền
11A2
Toán
NQ Thắng
11A2
Ngữ Văn
NĐ Mậu
07:53 11A2
Toán
NQ Thắng
11A2
Vật lí
NTT Tuyền
11A2
Hóa học
PV Thanh
11A2
Sinh học
Y Khuyên Êban
8:48 11A2
Tiếng Anh
H’ Noan Ayun
11A2
Tin học
PT Phương
11A2
GDCD
NTT Hằng
11A2
Ngữ Văn
NĐ Mậu
11A2
Hóa học
PV Thanh
11A2
SHL
H’ Noan Ayun
9:36 11A2
Địa lí
NT Hường
11A2
Toán
NQ Thắng
11A2
Công nghệ
Trần Văn Minh
-x-
10:26 -x- 11A2
Lịch sử
TT Thúy
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
  THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A3 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 11A3
Tiếng Anh
H Wer Niê
11A3
Tiếng Anh
H Wer Niê
11A3
Sinh học
Y Khuyên Êban
11A3
Tiếng Anh
H Wer Niê
11A3
Vật lí
PTT Hương
07:53 11A3
Ngữ Văn
NĐ Mậu
11A3
Lịch sử
TT Thúy
11A3
Toán
NQ Thắng
11A3
Hóa học
Trần Lê Việt
11A3
Ngữ Văn
NĐ Mậu
8:48 11A3
Vật lí
PTT Hương
11A3
Toán
NQ Thắng
11A3
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A3
Toán
NQ Thắng
11A3
SHL
Trần Văn Minh
9:36 11A3
Địa lí
NT Hường
11A3
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A3
GDCD
NTT Hằng
11A3
Hóa học
Trần Lê Việt
-x-
10:26 -x- 11A3
Tin học
PT Phương
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
 

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A4 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 11A4
Vật lí
PTT Hương
11A4
Hóa học
Trần Lê Việt
11A4
Tiếng Anh
PT Ly
11A4
GDCD
NTT Hằng
11A4
Tin học
NA Tú
07:53 11A4
Toán
NTC Nha
11A4
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A4
Toán
NTC Nha
11A4
Vật lí
PTT Hương
11A4
Ngữ Văn
LX Lập
8:48 11A4
Địa lí
NT Hường
11A4
Ngữ Văn
LX Lập
11A4
Lịch sử
TT Thúy
11A4
Hóa học
Trần Lê Việt
11A4
Toán
NTC Nha
11A4
SHL
NA Tú
9:36 11A4
Sinh học
BTQ Nga
11A4
Tiếng Anh
PT Ly
11A4
Công nghệ
Trần Văn Minh
-x-
10:26 -x- 11A4
Tiếng Anh
PT Ly
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
  THPT Nguyễn Thị Minh Khai
11A5 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 11A5
Ngữ Văn
LX Lập
11A5
Tiếng Anh
PT Ly
11A5
GDCD
NTT Hằng
11A5
Vật lí
PTT Hương
11A5
Ngữ Văn
LX Lập
07:53 11A5
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A5
Lịch sử
TT Thúy
11A5
Công nghệ
Trần Văn Minh
11A5
Địa lí
NT Hường
8:48 11A5
Toán
ĐNC Lân
11A5
Toán
ĐNC Lân
11A5
Hóa học
Trần Lê Việt
11A5
Tiếng Anh
PT Ly
11A5
Hóa học
Trần Lê Việt
11A5
SHL
TTM Linh
9:36 11A5
Sinh học
Y Khuyên Êban
11A5
Tin học
TTM Linh
-x-
10:26 -x- 11A5
Vật lí
PTT Hương
-x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
 

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A1 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 12A1
Tin học
TTM Linh
12A1
Vật lí
LM Sáng
12A1
Tiếng Anh
NQ Khải
12A1
Tiếng Anh
NQ Khải
12A1
Ngữ Văn
NTT Trang
07:53 12A1
Tiếng Anh
NQ Khải
12A1
Hóa học
TTX Quỳnh
12A1
Lịch sử
TT Thúy
12A1
GDCD
NTT Hằng
8:48 12A1
Địa lí
VTH Lan
12A1
Toán
TLX Hạnh
12A1
Toán
TLX Hạnh
12A1
Sinh học
BTQ Nga
12A1
Tin học
TTM Linh
12A1
SHL
PT Sỹ
9:36 12A1
Ngữ Văn
NTT Trang
12A1
Sinh học
BTQ Nga
12A1
Hóa học
TTX Quỳnh
12A1
Vật lí
LM Sáng
-x-
10:26 -x- 12A1
Công nghệ
Trần Văn Minh
12A1
Địa lí
VTH Lan
12A1
Lịch sử
TT Thúy
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A2 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 12A2
Hóa học
PV Thanh
12A2
Lịch sử
TT Thúy
12A2
Hóa học
PV Thanh
12A2
Tin học
TTM Linh
12A2
Tiếng Anh
NQ Khải
07:53 12A2
Vật lí
LM Sáng
12A2
Sinh học
Y Khuyên Êban
12A2
Công nghệ
Trần Văn Minh
12A2
Tiếng Anh
NQ Khải
12A2
Vật lí
LM Sáng
8:48 12A2
Toán
TTT An
12A2
Địa lí
VTH Lan
12A2
Sinh học
Y Khuyên Êban
12A2
Toán
TTT An
12A2
SHL
VTH Lan
9:36 12A2
Lịch sử
TT Thúy
12A2
Địa lí
VTH Lan
12A2
Ngữ Văn
NTT Trang
12A2
Ngữ Văn
NTT Trang
-x-
10:26 -x- 12A2
Tin học
TTM Linh
12A2
GDCD
NTT Hằng
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
  THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A3 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 12A3
Lịch sử
TT Thúy
12A3
Vật lí
NTT Tuyền
12A3
Toán
TTT An
12A3
Toán
TTT An
12A3
Tin học
TTM Linh
07:53 12A3
Lịch sử
TT Thúy
12A3
Tin học
TTM Linh
12A3
GDCD
NTT Hằng
12A3
Địa lí
NT Hường
12A3
Sinh học
BTQ Nga
8:48 12A3
Tiếng Anh
NQ Khải
12A3
Hóa học
TTX Quỳnh
12A3
Địa lí
NT Hường
12A3
Vật lí
NTT Tuyền
12A3
Tiếng Anh
NQ Khải
12A3
SHL
NT Hường
9:36 12A3
Ngữ Văn
TTK Giang
12A3
Ngữ Văn
TTK Giang
12A3
Công nghệ
Trần Văn Minh
12A3
Tiếng Anh
NQ Khải
-x-
10:26 -x- 12A3
Sinh học
BTQ Nga
12A3
Hóa học
TTX Quỳnh
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
  THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A4 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 12A4
Vật lí
NTT Tuyền
12A4
Toán
TLX Hạnh
12A4
Lịch sử
TT Thúy
12A4
Hóa học
PV Thanh
12A4
Tiếng Anh
H Wer Niê
07:53 12A4
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A4
Địa lí
NT Hường
12A4
Công nghệ
Trần Văn Minh
12A4
Tiếng Anh
H Wer Niê
8:48 12A4
Tin học
TTM Linh
12A4
Tin học
TTM Linh
12A4
Công nghệ
Trần Văn Minh
12A4
Toán
TLX Hạnh
12A4
GDCD
NTT Hằng
12A4
SHL
H Wer Niê
9:36 12A4
Sinh học
Y Khuyên Êban
12A4
Sinh học
Y Khuyên Êban
12A4
Ngữ Văn
LX Lập
12A4
Vật lí
NTT Tuyền
12A4
Địa lí
NT Hường
-x-
10:26 -x- 12A4
Ngữ Văn
LX Lập
12A4
Hóa học
PV Thanh
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  
 

 

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A5 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 12A5
Ngữ Văn
TTK Giang
12A5
GDCD
NTT Hằng
12A5
Công nghệ
Trần Văn Minh
12A5
Công nghệ
Trần Văn Minh
12A5
Toán
TTT An
07:53 12A5
Tin học
TTM Linh
12A5
Địa lí
NT Hường
12A5
Hóa học
TTX Quỳnh
12A5
Tin học
TTM Linh
12A5
Ngữ Văn
TTK Giang
8:48 12A5
Sinh học
BTQ Nga
12A5
Địa lí
NT Hường
12A5
Vật lí
NTT Tuyền
12A5
Toán
TTT An
12A5
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A5
SHL
TTK Giang
9:36 12A5
Hóa học
TTX Quỳnh
12A5
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A5
Lịch sử
TT Thúy
-x-
10:26 -x- 12A5
Vật lí
NTT Tuyền
12A5
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A5
Sinh học
BTQ Nga
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03  

 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
12A6 Nhóm con tự động  
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7  
07:05 Chào cờ đầu tuần 12A6
Toán
TLX Hạnh
12A6
Ngữ Văn
LX Lập
12A6
Toán
TLX Hạnh
12A6
Vật lí
LM Sáng
12A6
Hóa học
PV Thanh
07:53 12A6
Ngữ Văn
LX Lập
12A6
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A6
Sinh học
BTQ Nga
12A6
Tin học
TTM Linh
8:48 12A6
Công nghệ
Trần Văn Minh
12A6
Tiếng Anh
H Wer Niê
12A6
Hóa học
PV Thanh
12A6
Địa lí
NT Hường
12A6
SHL
LX Lập
9:36 12A6
Vật lí
LM Sáng
12A6
Tin học
TTM Linh
12A6
Sinh học
BTQ Nga
12A6
GDCD
NTT Hằng
-x-
10:26 -x- 12A6
Địa lí
NT Hường
12A6
Lịch sử
TT Thúy
12A6
Công nghệ
Trần Văn Minh
-x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào lúc 22/01/2021 16:03