KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2019-2020 VÀ THI THỬ, ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 1360/BGDĐT-GDTrH ngày 22/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020;

Thực hiện Công văn số 406/SGDĐT-GDTrH ngày 03/4/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và thực hiện kế hoạch giáo dục học kỳ II năm học 2019-2020;

Thực hiện Công văn số 544/SGDĐT-GDTrH ngày 03/4/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 và hoàn thành chương trình năm học 2019-2020;

Thực hiện Công văn số 585/SGDĐT- GDTrH ngày 08/5/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức nghiên cứu đề tham khảo; tổ chức dạy học, ôn tập và thi thử tốt nghiệp năm 2020;

Căn cứ vào thực tế triển khai hoạt động dạy học của nhà trường, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng Kế hoạch kiểm tra, đánh giá, hoàn thành chương trình năm học 2019-2020 và tổ chức ôn tập, thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:

I. Kiểm tra, đánh giá học sinh trong học kỳ 2 năm học 2019-2020

– Kiểm tra, đánh giá học sinh trong học kỳ 2 theo Công văn số 1360 của BGDĐT, công văn số 406 của SGDĐT, Kế hoạch số 09/KHCM ngày 6/4/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm học 2019-2020 của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

– Nội dung, thời lượng đề kiểm tra: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của từng môn học đã điều chỉnh, bổ sung, được Hiệu trưởng phê duyệt; không ra đề kiểm tra với những nội dung “không dạy” hoặc “đọc thêm” trong Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THPT tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 và các nội dung “không dạy”, “không làm”, “không thực hiện”, “khuyến khích học sinh tự học” (tự đọc, tự làm, tự thực hiện) theo hướng dẫn tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GD&ĐT.

– Hình thức kiểm tra:

+ Khối 12: Ngữ Văn: tự luận; các môn còn lại: 100% trắc nghiệm khách quan, bám sát các đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT (phần nội dung của học kỳ 2).

+ Khối 10,11: Ngữ Văn: tự luận; các môn còn lại: 40% tự luận:60% trắc nghiệm khách quan.

+ Đề kiểm tra phải đảm bảo ma trận đề gồm 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

– Đối với môn Tiếng Anh: thực hiện kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/ BGDĐT-GDTrH và Công văn số 1775/SGDĐT-GDTrH.

– Tổ chức kiểm tra: Tổ, nhóm chuyên môn chỉ đạo ra đề kiểm tra học kỳ 2 đảm bảo hướng dẫn của Bộ, Sở như trên. TTCM, nhóm trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm trước BGH về đề kiểm tra của môn mình phụ trách.

– Lịch kiểm tra học kỳ: (đính kèm)

– Các mốc thời gian cần lưu ý:

1/ Kiểm tra học kỳ Khối 12:

+ Nộp đề, ma trận, đáp án: hạn cuối 8/6/2020 (thứ 2)

+ Môn kiểm tra tập trung: Toán, Văn, Anh, Lý – Hóa – Sinh, Sử – Địa – GDCD.

+ Kiểm tra học kỳ: 15,16,17/6/2020 (thứ 2,3,4)

+ Chấm bài, nhập điểm: hạn cuối 20/6/2020 (thứ 7)

+ Xét hạnh kiểm ở lớp: 22/6/2020 (thứ 2)

+ Rà soát kết quả, duyệt hạnh kiểm: 23/6/2020 (thứ 3)

+ 14h00 ngày 25/6/2020 (thứ 5): họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp khối 12, thành phần: BGH, GVCN khối 12, Đoàn trường.

2/ Thi thử tốt nghiệp THPT 2020:

+ Nộp đề, ma trận, đáp án: hạn cuối 10/6/2020 (thứ 4)

+ Môn thi thử: toàn khối: Toán, Văn, Anh; học sinh đăng ký theo tổ hợp: Lý – Hóa – Sinh; Sử – Địa – GDCD.

+ Thi thử: 18,19/2020 (thứ 5,6)

+ Nộp điểm: 8h ngày 24/6/2020.

+ Công bố kết quả: 9h00 ngày 25/6/2020 (thứ 5)

+ Họp Cha mẹ học sinh khối 12: 8h00 ngày 27/6/2020 (thứ 7).

3/ Kiểm tra học kỳ khối 10,11:

+ Nộp đề. Ma trận, đáp án: hạn cuối 12/6/2020.

+ Môn kiểm tra tập trung: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh

+ Kiểm tra học kỳ: 25,26/6/2020 (thứ 5,6)

+ Chấm bài, nhập điểm: hạn cuối 1/7/2020 (thứ 4)

+ Xét hạnh kiểm ở lớp: 2/7/2020 (thứ 5)

+ Rà soát kết quả, duyệt hạnh kiểm: 3/7/2020 (thứ 6)

+ Duyệt kết quả năm học 2019-2020 khối 10,11: 8h00 ngày 4/7/2020 (thứ 7)

+ Họp Cha mẹ học sinh khối 10,11: 14h00 ngày 4/7/2020 (thứ 7)

+ Họp Ban đại diện CMHS trường: 8h00 ngày 7/7/2020 (thứ 3)

+ Họp Liên tịch mở rộng: 14h00 ngày 7/7/2020 (thứ 3)

+ Tổng kết năm học 2019-2020: 7h30 ngày 10/7/2020(thứ 6)

4/ Thi lại, hướng dẫn hoạt động hè 2020

a/ Thi lại:

+ Đăng ký thi lại: 3/7/2020.

+ Công bố kế hoạch thi lại: 4/7/2020.

+ Ôn tập thi lại tập trung tại trường: 11-15/8/2020

+ Thi lại: 17,18/8/2020

+ Chấm bài,duyệt kết quả thi lại: 20/8/2020.

+ Công bố kết quả thi lại: 21/8/2020.

b/ Hướng dẫn hoạt động hè (kế hoạch đính kèm)

II. Hoàn thành chương trình năm học 2019-2020

– Hoàn thành chương trình năm học 2019-2020: Khối 12: trước 15/6/2020; khối 10,11: trước: 25/6/2020.

– Tổng kết năm học: 10/7/2020.

– Thực hiện việc xếp loại học sinh theo quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011.

– Thực hiện nhập điểm, hạnh kiểm, vắng trong sổ điểm điện tử đúng Quy chế đã ban hành.

III. Thực hiện ôn tập và tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020

1. Ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2020: gồm 3 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: học kỳ 1 (đã xong)

– Giai đoạn 2: 3 tuần học kỳ 2: đang thực hiện

– Giai đoạn 3: cấp tốc – 5 tuần: 29/6/2020 – 1/8/2020. (có kế hoạch cụ thể đính kèm)

2. Thi thử: 1 đợt – kế hoạch cụ thể ở trên.

– Đề thi thử: bám sát đề minh họa thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT đã ban hành.

– Sau khi thi thử, tiến hành phân tích kết quả của từng học sinh, tổ chức họp CMHS, HS để phân tích năng lực học tập cụ thể, lên phương án ôn tập cấp tốc, xây dựng đề cương, tài liệu ôn tập, các đề luyện ôn phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh.

– Phối hợp chặt chẽ 4 bên: BGH, GVBM trực tiếp giảng dạy, HS, CMHS trong quá trình quản lý ôn tập của học sinh.

– Xây dựng bộ đề ôn tập của từng môn, định kỳ hàng tuần giáo viên tổ chức cho HS tiếp xúc, tự giải đề, rút kinh nghiệm.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra học kỳ, hoàn thành chương trình, ôn tập, thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020. Các Tổ, nhóm, GV và các bộ phận liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện.