THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 19

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 19

Lượt xem:

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN   TLX Hạnh   Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7   07:05   12A1 Toán 12A1 Toán 12A6 Toán 12A6 Toán -x- 07:53 -x- 12A4 Toán -x- -x- 8:48 — — 12A4 Toán — -x- -x- 9:36 — — — -x- -x- 10:26 — — — — -x- -x- TKB tạo ra với FET phiên bản 5.48.1 vào [...]