KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2019-2020 VÀ THI THỬ, ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT 2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2019-2020 VÀ THI THỬ, ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT 2020

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 1360/BGDĐT-GDTrH ngày 22/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020; Thực hiện Công văn số 406/SGDĐT-GDTrH ngày 03/4/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và thực hiện kế hoạch giáo dục học kỳ II năm học 2019-2020; Thực hiện Công văn số 544/SGDĐT-GDTrH [...]